אמונה והלכה

צירוף ילד למניין2

הרב יעקב אריאל
קשיא לי לגבי התשובה שפורסמה כאן שהרי השו"ע דיבר שמצטרףלזימון!!! ולא למנין. וכן החילוק הנ"ל נמצא ברמב"ם.האם אפשרלקבל את המקור של פוסק ספרדי של ימינו שכתב שאפשר לצרףילד למניין במפורש. תודה רבה.

טלטול נשק בעיר

הרב יעקב אריאל
אני גר בהתיישבות, וברשותי אקדח אותו אני נושא תמיד. האם כאשראני מגיע לעיר בשבת אני רשאי לשאת אותו עלי כולל תעודות?

לא תחנם- תייר שמבקש כסף

הרב יעקב אריאל
תייר (או שוהה בלתי חוקי) שמבקש כסף, האם מותר לתת לו משום"דרכי שלום" או אסור משום "מתנת חינם". האם יש קשר לאםהוא עע"ז או סתם גוי ? תודה.

שכירות דירה ומזוזות

הרב יעקב אריאל
שכרתי דירה ובדירה לא היתה מזוזה , קבעתי מזוזה אולם בעוזביאת הדירה בעל הבית לא מוכן לשלם עבורה :מה הדין האם אני חייב להשאיר את המזוזה?מה ראוי לעשות?

בית דין של מעלה

הרב יעקב אריאל
אבקש אם אפשר להפנות אותי למקורות בהם ישנו תיאור של ביתדין של מעלה, בנוסף אם אפשר להפנות למקרים בהם הקב"השופט / דן בלפנים משורת הדין ולא מצד הדין, ולמה.תודה מראש על העזרה!כל טוב.

כיבוי נר הבדלה ביין

הרב יעקב אריאל
שמעתי שהמנהג של כיבוי נר ההבדלה ע"י היין הוא בעייתי מפנישזה בגדר בל תשחית, האם זה נכון?

סעודת מצווה בחתונה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,בחתונתנו תכננו להגיש את הארוחה לפני החופה, אולם אז התעוררהשאלה בנוגע לסעודת מצווה ולגבי שבע הברכות. מכיוון שאיניבקיאה מספיק בהלכות שבע ברכות אשמח באם תוכל להסביר ליאת הבעייתיות בנושא, וכן האם הדבר אפשרי מבחינה הלכתית.בתודה מראש,

כתיבת פסוקים בודדים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב!קיבלנו לבית הכנסת את פיטום הקטורת כתוב על קלף, הכולל אתהפסוקים מהתורה ורציתי לשאול האם אין בכך בעיה של כתיבתפסוקים בודדים כעין ס"ת שחז"ל גזרו שיש לכתוב לפחות חומש שלם?

פתיחת חופה בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.המ"ב מצטט את המג"א (סימן שט"ו סע"ק כ"ז) שמותר לפתוחחופה בשבת.1. האם זה בשל העובדה שחופה זה אוהל ארעי שאין לו מחיצות(כתוס')?2. אם 1 נכון, האם המג"א חולק על הרמ"א שפוסק כרשב"א?והאם לדעת הרמ"א יהיה אסור לפתוח חופה?3. אם 1 לא נכון מה הטעם שמג"א מתיר פתיחת חופה?4. מה השוני בין פתיחת חופה ל…

היחס לקראים בזמן הזה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב שאלה שהתקבלה באתר מרחבקוק נשאלה בהקשר ליחס לקראיםבזמן הזה, יתכן שהשואל הוא קראי. למיטב ידיעתי הרמב"ם אמר בזמנו לקרבם באהבה, אולם האם ישנקודות נוספות להתייחסות אותם יש להבהיר לשואל ? (למשל, מהמצפים מהם? כיצד להדריכם ? האם יש ספר שפונה ישירות אליהם? וכו'לאחר קבלת תשובת הרב נענה לשואל…

סיום מסכת ליחיד

הרב יעקב אריאל
כאשר מסיים היחיד (שלומד לבדו או עם חברותא)מסכת בגמרא. מהעליו לומר מהקטעים של הסיום?

תוס' הראשון של מסכת מועד קטן

הרב יעקב אריאל
לא מובן מה כוונתו בד"ה משקין בית השלחין: "...הא לא מסרןהכתוב אלא לחכמים ללמדך איזה יום אסור ואיזה יום מותר..."הרי זה מדאורייתא ולא מחכמים (כלומר יום ראשון ואחרון שבתוןובינהם חולו של מועד) רק חכמים קבעו את איסור המלאכות בחוה"מולא את הימים עצמם. תודה.

עזרה לחבר חולה מאוד

הרב יעקב אריאל
יש לי חבר קרוב שחולה מאודהוא מאושפז כבר חודשיים ומצבו מחמירכיצד תוכל לעזור לי כדי לעזור לו להגיע לרפואה שלמה?

קשירה בשמאל

הרב יעקב אריאל
מה דין של אבזם סנדלים, או סקוצ' לסגירת נעלים לענין תחילהבשמאל כדין קשירת שרוכי נעלים?

תפילה אחרי שנוגעים במקומות מכוסים

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב.1. מותר לברך/ להתפלל אחרי שנוגעים במקומות מכוסים בגוףכשנקיים לחלוטין כגון אחרי מקלחת (בד"כ מגע מקרי) ?2. מותר להתפלל/ לברך אם נגעתי בשיער הראש?מותר ללמוד תורה?3. אם זה אסור- אם אני באמצע התפילה (לא באמצע שמונהעשרה), ונגעתי בטעות בשער- עליי ליטול ידיים כדי להמשיך להתפלל?4. יש הבדל בהלכה…

מחקר באינטרנט

הרב יעקב אריאל
אני כותב עבודת מחקר, שבמסגרתה מבקשים מבני נוער יהודייםלהיכנס לאתר באינטרנט ולענות על שאלון ממוחשב. האתר שייךלאוניברסיטה, והוא פועל (באופן אוטומטי) בלא הפסקה. ייתכןשיהיו בני נוער שימלאו את השאלון באתר בשבת. להערכתי, רובהשאלונים ימולאו בימות החול. מבחינת המחקר אין משמעות לשאלוןבודד, אלא לתוצאות הסטטיס…

תחנון בחג הסיגד

הרב יעקב אריאל
בכ"ט בחשוון חל חג הסיגד לבני העדה האתיופית.בישיבות בהן קיימת אוכלוסיית בנים המורכבת מבני העדה ובניםמעדות אחרות, האם יש מקום שלא לומר תחנון בתפילה בבוקר?

ספרי תורה פסולים

הרב יעקב אריאל
בבית הכנסת אצלנו (כמו בהרבה בתי כנסת) יש כמהספרי תורהפסולים, שההמלצה של המומחים בתחום היא שלאכדאי לתקן אותם.מה צריך לעשות אם ספרים אלו. האם חובה לגונזם, או שמותרלהשאיר אותם לשם ריקודים בשמחה תורה.אם משאירים האם צריך להשאיר במקום מיוחד או שתמותר בארוןהקודש

הזזת מוקצה לצורך מקומו

הרב יעקב אריאל
האם מותר להזיז פמוטות מעל גבי השולחן בשבת , האם נחשיב אתהדבר כמוקצה מחמת חסרון כיס או שגדר חסרון כיס הוא המחשבהשזה עלול להנזק.

טרמפים

הרב יעקב אריאל
היום שרבים המבקשים לעצור טרמפים וזאת תופעה כגון טרמפיםבתוך העיר וכדומה וכן מאוכלוסיות מאוד מסויימות מתי נאמר עלהעניין שזה פרזיטיות וחילול ד' ומתי נאמר שאם לא עוצר זו מידת סדום
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא