אמונה והלכה

הוצאות שבת

הרב יעקב אריאל
הגמ'' במסכת ביצה טז ע"ב אומרת כי : "כל מזונותיו של אדםקצובים לו מראש השנה ועד יום הכפורים, חוץ מהוצאת שבתותוהוצאת יום טוב, והוצאת בניו לתלמוד תורה. שאם פחת - פוחתיןלו, ואם הוסיף - מוסיפין לו".שאלתי היא עד כמה ניתן לסמוך על גמרא זו הלכה למעשה?

ביטוח חיים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום !!מה היא דעת תורה לגבי ביטוח חייםהאם יש בכך הפגנה לחוסר אמונה?

מהות המצוות?

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרב שלום !!להלכה נפסק כי גוי השומר שבת חייב מיתה.וגם אם יקיים את כל המצוות שבתורה עדיין ישאר גוי גמור,כל עודלא התגייר כהלכה.ולעומת זאת יהודי שאינו שומר תורה ומצוות הנו יהודי לכל דבר.יוצא כי לא המעשים עושים את האדם אלא האדם עושה את המעשים. אם כן מה כוחם והשפעתם של המצוות אם אדם נשאר אדם מע…

המשך לעניין המצוות?

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרב שלום !!לעניין תשובתך בדבר מהות המצוות."המצוות מציאות לפועל את יחודו של האדם מישראל "האם הכוונה לטבעים האישיים ולכוחות הנפש הטמונים בכל אדםמישראל?האם הדרך להוציא את את הטבעים החבויים המצויים בנו אך ורקע"י מצוות ?והרי ראינו יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות בעלי כוחות נפשמעוררי קנאה?בתשובתך…

המשך לעניין מהות המצוות?

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרב שלום !!בהתאם לתשובתך נאמר כי לשלמות המצווה יש תנאים שונים לשלמותה. ובמצבנו הנוכחי שאין לנו בית מקדש (ותנאים נוספים החסריםלהשלמתה)הרי נפגמת שלמות המצווה,ומאחר והמצווה מהווה קשר מושלםוהשפעתה מושלמת על הדבקות והאמונה מכאן שלדביקות אמיתיתומושלמת לעולם לא נגיע ,מאחר והתנאים ליצירת הקשר ניפ…

כרונולוגיית סדר עולם

הרב יעקב אריאל
שלום הרב!א)כיצד מתייחסים לבעיתיות שבחוסר ההתאמה בין הכרונולוגיה שלסדר עולם רבה להיסטוריה הידועה והמוכרת? ב)אני לומד במכללה למורים, ומרצה מסויים אמר בשיעור שבתורהאין חשיבות לגורם הזמן, והתאריכים שבמקרא הם בד"כ בעלימשמעות סמלית בלבד, וכן שסדר עולם רבה הוא בעל אופי מדרשיסמלי בלבד, ללא משמעות זמן.מה דע…

עד מתי נתעלם מקדמת הטכנולוגיה

הרב יעקב אריאל
מדוע לא נקל על כלל ישראל ונאפשר הדלקת חשמל בשבתלשימוש ביתי?

המציאות כמעידה על מצב האדם

הרב יעקב אריאל
האם בימינו אדם יכול לבחון את מציאותו הרוחנית ביחס למה שקורהלו בעולם? האם אדם יכול להסיק מזה שאירע לו תקלה ולאחרשהוא פשפש במעשיו והניח כי התקלה אירעה בגלל מעשה בעייתיבהתנהגותו ותיקן אותו שאם חייו השתפרו זה בגלל אותו תיקוןוההיפך?

חזרה בתשובה

הרב יעקב אריאל
עשיתי חטא ואני מצטערת על טפשותי אך כל פעם שאני נזכרת בזהאני מעלה חיוך. השאלה האם ניתן לחזור בתשובה על משהושמצטערים עליו שכלית אך לא בטוח שרגשית?

כוונת הברכות

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרב שלום!! בכוונת הברכות כאשר מזכירים שם ה'' יש להתכוון בהיה הווהויהיה.היינו בסדר כרונולוגי של עבר הווה ועתיד .לעומת זאת בתפילת שחרית אנו אומרים ה'' מלך(הווה)ה'' מלך(עבר)ה'' ימלוך(עתיד) לעולם ועד .מדוע כאן בתפילה הסדר שונה ואינו בסדר כרונולוגי של עבר הווהועתיד?

חזרה בתשובה

הרב יעקב אריאל
כל פעם שאני מנסה לחזור בתשובה מחטא חמור שאני עובר עליואני לא מצליח להיות עצוב וזה מפריע לי וכנראה בגלל זה אניחוטא שוב, איך אני אמור לחזור בתשובה בלי רגש של עצבות עלהחטא?

הישן יתחדש והחדש יתקדש

הרב יעקב אריאל
מהי פרושה של אמרתו המפורסמת של מרן הרב קוק זצ"ל: "הישןיתחדש והחדש יתקדש" .

הרב קוק והמודרנה

הרב יעקב אריאל
אבקש מקורות להנחה בדבר פסיקת הרב קוק והרב הרצוג ביחסלחידושי המדע כפי שנטען במאמר שהתפרסם בעיתון "הצופה" תחתהשם הרב קוק והמודרנה.תודה רבה.

הכרעה באמונות ודעות

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל שליט"א. בשם כבודו מובא ב''תחומין'' חלק יא ]לא תסור מכל אשר יורוך(למלאות 70 שנה לרבנות הראשית) עמ'' 23[: "א"כ גם בנושא זהשל אמונות ודעות יש סמכות קובעת, וחובה להישמע לה." האם איןבמסגרת המגבלות של האמונה המונותיאיסטית וקבלת עול תורהומצות מקום לריבוי דעות בעניינים שבאמונה ודעה? הלא מצי…

אמונה ומחשבה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל. תודה רבה לך על תשובתך בנושא הסמכותהקובעת באמונות ודעות מתאריך יום שני 15 ספטמבר 2003. גם אנילא התכוונתי לחלוק על עיקרי האמונה שהרי כתבתי בשאלה: "האםאין במסגרת המגבלות של האמונה המונותיאיסטית וקבלת עול תורהומצוות מקום לריבוי דעות בעניינם שבאמונה ודעה?" וכוונתי הייתהלומר בכך שאחרי שהא…

המשל והנמשל - אשת הושע הנביא

הרב יעקב אריאל
אשה מנאפת אסורה על בעלה ואי אפשר להחזירה אחר שילוחיה,עד כאן המשל. בנמשל הקב"ה מחזיר את כנסת ישראל כיצד ?

אמונה אחר תאונה

הרב יעקב אריאל
שלום לרב יעקב אריאל,בני נכווה לפני כשבוע בתאונה בביה"ס. ללא ספק הוא עוברייסורי תופת כאבים ובכי, חוסר יכולת לתפקד בשל כוויות קשות בידיםוברגלים.בעתיד אני צופה שיועלו אצלו שאלות אמונה קשות שנצטרך להתמודדאיתם - למה , למה אני ועוד - איך אני צריך להתמודד עם מצבזה ?

ימי דניאל

הרב יעקב אריאל
שלום!בני הבכור עומד להיכנס לעול מצוות. במסגרת הכנותיו הוא עומדלסיים בעז"ה את למוד התנ"ך, משימה שעליה הוא עמל מספרשנים. הוא שאל אותי שאלה שאינני מוצא עליה תשובה. מדוע זכובני דורו של דניאל וחביריו להיתגלות שכינה ולניסים גלויים שאיןלהם אח ורע מימי דור המדבר? פלא גדול יותר הוא שהבבלים זכואף הם להתגלות ז…

מדוע חטאו המרגלים לפי הרב קוק

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום! שמעתי שהרב קוק כותב באיזה מקום שהמרגלים, שהיו נשיאיםוחכמים וכו', חטאו משום שפחדו שעם הכניסה לארץ יתמעט לימודהתורה. האם נכון הדבר?

שאלה מתוך הכוזרי

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שליט"א,בתחילת ספר הכוזרי טוען הפילוסוף, שלאלוה אין לא רצון ולאשנאה, והוא מרומם מכל רצון וכוונה, שהרי הכוונה מורה על העדרוחוסר.לעומת הפילוסופים אנו טוענים כי הקב"ה משגיח ויש לפניו רצון,אם כך איך נוכל להגיד שהקב"ה חסר במשהו?תודה מראש.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא