אמונה והלכה

שאלות בתפילת עמידה

הרב יעקב אריאל
1) האם מותר לשבת על ספסל בצד מי שמתפלל תפילת עמידה? 2) אם באתי לביהכ"נ לאחר שהתחילו תפילת עמידה ואין לי דרךלהצטרף לתפילה אלא אם אעבור בין ולפני המתפללים. מה עדיףשאעבור לפניהם או שאמתין עד שיסיימו ואתפלל עם הש"ץ, אוביחידות? 3) ש"ץ שצריך לפסוע אחורה בסוף תפילת הלחש אבל עומדאחריו מתפלל שעדיין לא סיים…

נשיאות כפים בישיבה

הרב יעקב אריאל
כהן שבגלל מחלה ברגליו יכול לשאת כפים רק בישיבה האם יכוללשאת כפיו, ואם לא האם יצא בשעת ברכת כהנים או שיכוללהשאר במקומו?

פותח את ידך

הרב יעקב אריאל
מהי הכוונה שיש לכוון בפסוק "פותח את ידך" ב"אשרי"?האם יש לכוון כך גם ב"אשרי" של "קדושה דסידרא"? ובברהמ"ז?אודה לרב אם יסביר בבקשה את החשיבות הרבה של פסוק זה.

ותיקין ביחידות או מאוחר בציבור

הרב יעקב אריאל
יש אצלנו מניין ותיקין. לעתים לא מגיעם עד ברכו מניין. מה צריךלעשות להתפלל ביחידות כדי להתפלל ותיקין בזמן או לחכותלמניין?

חינוך ילדים באמירת ק"ש

הרב יעקב אריאל
מתי אומרים אל מלך נאמן לפני ק"ש ומתי אין אומרים?ילדים המתפללים בכיתה לפני הלימודים למה משתי האפשרויות צריךלחנכם?

ברכת הבוחר בעמו ישראל באהבה

הרב יעקב אריאל
האם מי שעומד ליד ציבור שמתפלל תפילת שחרית והוא כבר התפללאו שעדיין לא התפלל, צריך לענות אמן כששומע את הציבור מגיעלברכת הבוחר בעמו ישראל באהבה שלפני קריאת שמע?

אלקי נצור לשוני

הרב יעקב אריאל
מה הדין לגבי עניית אמן בקטע האחרון של תפילת העמידה לאחרשאמר יהיו לרצון ונמצא בקטע של אלקי נצור...

הצטרפות למניין

הרב יעקב אריאל
האם אדם שעומד על מרפסת פתוחה מעל לכניסה לבניין במרחקשהוא יכול לשמוע את החזן ולראות אותו ואת הציבור, יכול להתפללעם מתפללים העומדים בכניסה לבניין וזה יחשב לו תפילה בציבור?האם הוא יכול להצטרף כעשירי למניין?

פסיעות לפני תפילת עמידה

הרב יעקב אריאל
מתי צריך לפסוע לפני שעומדים לתפילת לחש, כמה פסיעות אחורהוקדימה.

חזרת הש"ץ

הרב יעקב אריאל
האם החזן צריך לחזור כאשר אומר קדושה גם על החלק המסומןכדברי הציבור או רק על המסומן כדברי הש"צ?

קדיש יתום וקדיש בסוף התפילה

הרב יעקב אריאל
האם בבית כנסת או במניין בו אין אבלים צריך מישהו להגיד אתהקדישי יתום שבתפילה או בסופה?

הודו לה' כי טוב

הרב יעקב אריאל
איך בדיוק צריך לנהוג הקהל כשהחזן ב"הלל" אומר את פסוקי"הודו לה'' כי טוב" "יאמר נא..."? על מה חוזרים ומה בדיוקאומרים?

חזרה למקומו בתפילה

הרב יעקב אריאל
אב שהפסיק תפילת שמונה עשרה והוציא ילד מבית כנסת האם יכוללחזור לתפילתו או שצריך לשוב לתחילת התפילה.

תפילות אבלים

הרב יעקב אריאל
א. האם יש עדיפות בשליחות ציבור בתפילות בין אבל על אב לאבלעל אם?ב. אם בבית הכנסת מתפללים שני יתומים על אותו אב ויתוםאחד על אב אחר האם הם מתחלקים בתפילות לפי האבות או לפימספר האבלים?

תחנון במנחה

הרב יעקב אריאל
האם יש סיבה שלא לומר תחנון בתפילת מנחה ביום רגיל? האם הדברקשור לזמן השקיעה? (תפילה מאוחרת) או למקום שאין ס"ת? אםאין, למה בבתי כנסת רבים לא אומרים תחנון במנחה? כיצד ישללמד על כך זכות?

תפיסת הקב"ה

הרב יעקב אריאל
בעת לימודי במכללה, התוודעתי לגישה הרואה את הקב"ה כמרוחקומנותק מבני האדם. משמעות הדבר (כפי שהבנתי אותה) היא שבשעתהתפילה איני פונה אל הקב"ה, אלא מכוונת את תפילתי להורדתהשפע האלוקי לעולם. תמיד האמנתי בכך שהקב"ה משגיח עליבאופן אישי, שהוא מקשיב לכל תפילה, ושביכולתי לפנות אליובשיחה פשוטה, לכן תפילתי החלה…

השתלשלות ההלכה

הרב יעקב אריאל
השתלשלות ההלכה. מלשונות הפסוקים בנחמיה וביאשיה (שמצאובימיו ספר תורה) אני מבינה שיאשיהו ונחמיה הופתעו מהספרים,וניסו להבין מהפסוקים את ההלכה, כלומר היתה בעיה ברציפותהעברת ההלכה!

(השתלשלות ההלכה (המשך משאלה קודמת

הרב יעקב אריאל
ברור לכל מי שלומד תנ"ך ומשנה, שיש הבדל בין היהדות המוצגתבבית ראשון, לבין היהדות המוצגת בבית שני! מה דעת הרב בעניין?

(השתלשלות ההלכה (המשך משאלה קודמת

הרב יעקב אריאל
מפריע לי הוא שדת התקבעה בצורה מסוימת, וקשים עליהההתמודדויות עם דברים חדשים בבחינת "חדש אסור מן התורה"– ולא מפני שזו הלכה למשה מסיני אלא מפני שכך התמדההדתית, וכמו כן קשים עליה השינויים מפני החשש לפגיעה בדת.דוגמא בולטת לכך שמפריעה לי כל פעם מחדש היא: קטניותבפסח, רבים האנשים שלא אוהבים את פסח…

טעויות בבריאה

הרב יעקב אריאל
איך אתה מסביר את כל הטעויות הגאוגרפיות, הביולוגיותוהכרונולוגיות בספר בראשית? דוגמא: בראשית ג 14: "... על גחנךתלך ועפר תאכל כל ימי חייך" ה'''' אומר לנחש שהוא יכאל עפר??חוץ מזה, יש המון סוגים של נחשים שחיים במיים ועל העצים ובכלללא הולכים על הגחון. טעויות בבריאה: אלוהים ברא קודם את האור(יום א) ורק ביום…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא