אמונה והלכה

חברותא ותפילה במניין

הרב יעקב אריאל
תלמיד ישיבה שיודע שאם יתפלל במנין יבטל את החברותא מלימוד,האם רשאי להתפלל ביחידות?

נוסח בישיבה

הרב יעקב אריאל
בישיבה, באיזה נוסח צריך כל אחד להתפלל?

דיני מנחה קטנה

הרב יעקב אריאל
מה המקור למנחה קצרה?

דיני מנחה קטנה

הרב יעקב אריאל
האם במנחה קטנה רצוי להתחיל עם החזן מיד?

תפילה בקול שאין סידורים

הרב יעקב אריאל
האם בטיול תפילת שמו"ע בקול רם בלי חזרה לחזן? בגלל שאיןסידורים.מה הדין בתפילת ערבית?

ק"ש אחרי זמנה

הרב יעקב אריאל
אדם שאיחר לקום והפסיד את סוף זמן ק"ש אף לדעת הגר"אובעל התניא, הם יש עניין בכ"ז להזדרז ולקרא ק"ש קודם התפילהאו שאין נ"מ ויתפלל כסדר?

חזרת הש"ץ

הרב יעקב אריאל
אדם המאריך בתפילתו, ויודע שגם אם יתחיל בתפילה בלחש עםהציבור, יסיים אותה אחרי חזרץ הש"ץ, האם יכול מראש להתחילאת תפילתו בלחש אחרי שהציבור התחילו את שלהם ואפילו מעט קודםשהש"ץ יתחיל את חזרת הש"ץ כיוון שבכל מקרה לא היה אמורלענות לקדושה?

לעבור בד' אמות של המתפלל

הרב יעקב אריאל
בדין לעבור לפני המתפלל, האם האיסור הוא בכל תנועה בתוך ד'אמותיו, או שמא דווקא בכניסה לד' אמותיו. נ"מ למסיים אתתפילתו, ולידו (ולא מאחוריו) בתוך ד' אמות עומד חברו בתפילה,האם יכול לפסוע את ג' הפסיעות אחורה?

בקשות פרטיות בתפילה

הרב יעקב אריאל
בעניין בקשות פרטיות בתפילת שמ"ע, הדבר גורם לי לסיים אתתפילת הלחש אחרי חזרת הש"ץ, כיצד לנהוג?

פרקי תהילים עם הציבור

הרב יעקב אריאל
נוהגים אצלנו להגיד אחרי התפילה מספר פרקי תהילים פסוקבפסוק, כאשר אני מסיים את התפילת הלחש אחרי הציבור, האםלהצטרף לציבור, ולהגיד אח"כ 'עלינו לשבח', או עלי להתפללכסדר?

ענית 'אמן' למספר אבלים

הרב יעקב אריאל
במניין בו אבלים אומרים קדיש בקצב לא אחיד, כיצד יעשה העונה'אמן'?

הפסקה לקדיש

הרב יעקב אריאל
אדם האומר את ברכות השחר, ונמצא כעת ב'יהי רצון' שאחרי'המעביר שינה מעיני', והציבור אומר קדיש, מה יעשה?

תפילת נשים

הרב יעקב אריאל
מהו החיוב המינימלי של נשים בתפילה, והאם צריכות להתפללבזמן?

אשכנזי במניין ספרדי

הרב יעקב אריאל
כיצד ינהג אשכנזי המתפלל במניין ספרדי, וכן רוצה לעשות שםהבדלה?

פעולות לפני התפילה

הרב יעקב אריאל
האם מותר לקום מוקדם במיוחד לפני התפילה על מנת ל:1. להכין תיק עם אוכל, אביזרים שונים לצורך יציאה לעבודה,לימודים. (האם יש הבדל אם אני יוצא מייד לאחר התפילה, אוחוזר הבייתה לאחר התפילה?)2. להכין שיעור גמרא - כולל דף עבודה, אמצעי עזר.3. לסדר את חדר השינה.4. לנקות את הבית.בתודה מראשאברהם ווייס

נשיאת כפים בנעלים לחייל בכוננות

הרב יעקב אריאל
בישובנו מתפלל חייל שהוא כהן ממוצב קרוב. בזמן התפילה הואנמצא בכוננות ואסור לו לחלוץ נעליו, האם יש להתיר לו לעלותלדוכן בנעליו או עדיף שיצא מבית הכנסת בעת נשיאות כפים.יש לציין שיש לו צער גדול אם לא ישא את כפיו.

ביטול תפילה בבית כנסת

הרב יעקב אריאל
האם מותר לבטל תפילת ערבית בבית כנסת שבישוב, ולסמוך אותהלשיעור תורה באחד מבתי הישוב?

יחף בתפילה

הרב יעקב אריאל
ידוע לי שאסור להתפלל יחף כי זה מנהג הגויים.האם זה בגדר הלכה או מנהג?האם יש הבדל בין תפילה בבית כנסת לתפילה בבית?מה עם שטיח? וסנדלים (עם גרבים.בלי)? רק גרביים?חג כשר ושמח!

"קדושה בתפילה ב"שטיבל

הרב יעקב אריאל
האם אדם המתפלל ב"שטיבל" צריך להפסיק מתפילתו בכל פעםשאחד המניינים האחרים מפסיק לקדושה?

עשרה בחזרת הש"ץ

הרב יעקב אריאל
שלום רב,רציתי לשאול מה קורה כשיש 10 אנשים בדיוק במנין ובחזרת הש"ץרוצה כהן לצאת ליטול ידיו. בהנחה שלא הספיק ליטול ידיו לפניתחילת החזרה, האם יצא ליטול תוך הנחה כי זהו צורך התפילה אומשום שכיוון שהתחילו בעשרה ניתן להשלים (א"כ, הרי כתובשלכתחילה לא משום ועוזבי ה'' יכלו?) או שמא לא יצא ויסמוך עלנטילת הבוקר…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא