מדוע שחל ערב ר''ח בשבת מפטרין בשבת הפטרת'' ויאמר לו יהונתן מחר חודש'', הרי מובא בשו''ע אור''ח סי' רפ''ד סעי' א', ''שמפטירין בנביא מעניינה של פרשה'', והרי ההפטרה הנ''ל היא לא מעניינה של הפרשה ?

שאלה

מדוע שחל ערב ר''ח בשבת מפטרין בשבת הפטרת'' ויאמר לו יהונתן מחר חודש'', הרי מובא בשו''ע אור''ח סי' רפ''ד סעי' א', ''שמפטירין בנביא מעניינה של פרשה'', והרי ההפטרה הנ''ל היא לא מעניינה של הפרשה ? (כמו בר''ח שחל בשבת, ושאר ימים טובים וארבעת הפרשיות שקוראים בתורה בשבת ומפטירין באותו עניין וכו')?

תשובה

שלום

בדרך כלל נושא ההפטרה מעננינה של הפרשה, אך יש שבתות שעניינו של הזמן גורם לנושא ההפטרה כגון בשלושת השבועות לפני תשעה באב שבע דנחמתא לאחר תשעה באב כפי שנפסק בשולחן ערוך סי תכח סעיף ח) "מי"ז בתמוז ואילך מפטירין ג' דפורענותא, ז' דנחמתא".

וכן הפטרה בשבת שלמחרתו ראש חודש היא בעינינו של הזמן כפי שנאמר בגמ' מסכת מגילה (דף לא עמוד א)"חל להיות באחד בשבת, מאתמול מפטירין ויאמר לו יהונתן מחר חדש".

וכן ביאר המאירי מסכת מגילה דף כט עמוד א "ואין יוצאין מכלל זה אלא במחר חדש שמפטירין בה אע"פ שלא קראו בה אלא בסדר היום מטעם הכרזה" . וכן נפסק  שולחן ערוך (אורח חיים סימן תכה סעיף ב)"ראש חדש שחל להיות באחד בשבת, מפטירין בשבת שלפניו ויאמר לו יהונתן מחר חדש" .

רבני מכון התורה והארץ | ט' אייר תשע"ח 10:13