שלום רב! אם עבר זמן תפילת שחרית ולא הנחתי תפילין, מתי אני יכול להניח אותו?

שאלה

שלום רב! אם עבר זמן תפילת שחרית ולא הנחתי תפילין, מתי אני יכול להניח אותו?

תשובה

שלום

מצות תפילין זמנה כל היום ומי שלא הניח בבקר בתפילת שחרית  יכול להניח עד שקיעת החמה. וראוי לומר בזמן הנחתם פרשת קריאת שמע שמוזכר בה מצות תפילין.

כפסק השולחן ערוך (אורח חיים סימן לז סעיף ב ) "מצותן להיותם עליו כל היום, אבל מפני שצריכים גוף נקי שלא יפיח בהם ושלא יסיח דעתו מהם, ואין כל אדם יכול ליזהר בהם,  נהגו שלא להניחם כל  היום. ומ"מ צריך כל אדם ליזהר בהם (ה) להיותם עליו * (ו) בשעת ק"ש (ז) ותפלה.

ופסקת המשנה ברורה סימן לז ס"ק ו 
בשעת ק"ש - דכל הקורא ק"ש בלא תפילין כאלו מעיד עדות שקר בעצמו. ואם לא נזדמן לו אז או שהיה חולה מעיים בשעת מעשה כל היום זמנו ומחויב להניחן עכ"פ כדי שלא יבטל יום אחד ממצות תפילין:

רבני מכון התורה והארץ | י' אייר תשע"ח 15:33