שכחתי לקנות יין לקידוש ליום שישי ואין יין, מה צריך לעשות לפי ההלכה?

שאלה

שלום, במידה ושכחתי לקנות יין לקידוש ליום שישי ואין יין, מה צריך לעשות לפי ההלכה?

תשובה

שלום

נפסק בשולחן ערוך אורח חיים סימן רעב סעיף ט

במקום שאין יין מצוי, י"א שמקדשים על שכר ושאר משקין, חוץ מן המים. וי"א שאין מקדשין. ולהרא"ש, בלילה לא יקדש על השכר אלא על הפת, ובבקר יותר טוב לקדש על השכר, שיברך עליו שהכל קודם ברכת המוציא, שאם יברך על הפת תחלה אין כאן שום שינוי, ודברי טעם הם. הגה: וכן המנהג פשוט כדברי הרא"ש. ואם יין בעיר,  לא יקדש על הפת.  ומי שאינו שותה יין משום נדר, יכול לקדש עליו וישתו אחרים המסובין עמו; ואם אין אחרים עמו יקדש על הפת ולא על היין, או ישמע קידוש מאחרים. (הגהות מיימוני פרק כ"ט דמחזר אחר יין ותשובת מיימוני סוף הפלאה סי' ד' דיקדש על הפת לכן צ"ל החילוק אם אוכל לבדו ואם אוכל עם אחרים).

והוסיף המשנה ברורה סימן רעב ס"ק כח 
 ומניח  ידיו עליו עד גמר הקידוש כמ"ש סי' תפ"ג והטעם דכמו שצריך לאחוז בידו הכוס של קידוש כך צריך לאחוז הפת בידו כשמקדש על הפת:

לכן למעשה אתה יכול לקדש על לחם משנה שברשותך


רבני מכון התורה והארץ | כ"ג שבט תשע"ח 9:31