שינוי בעוצמת מאוורר

שאלה

מאוורר הושאר לשבת על שעון שבת, ובכניסת השבת לא עבד. האם מותר בזמן שהוא לא פועל לשנות את עוצמתו?

 

תשובה

כרגיל שינוי עוצמת מאוורר הוא כמו כיבוי והדלקה, כי לחיצה על לחצן מנתקת לחצן אחר ומחברת חיבור חדש.  גם כפתור סיבובי במאוורר מנתק חיבור קיים ומחבר למקום אחר. אם כן יש כאן שאלה של לחיצה על מפסק של מכשיר בזמן ששעון שבת מנתק אותו מהחשמל.

יש בדבר זה שתי בעיות: א) גרימת הדלקה ב'גרמא'. ב) הזזת מוקצה בלחיצה על המפסק.

למעשה, דבר זה מותר רק כלאחר יד, משום טלטול המוקצה,[1] ורק במצבים מיוחדים המתירים שימוש בגרמא. יש לשאול שאלת חכם אם הסיבה שבגינה אתה מבקש להדליק כך את המאוורר מתירה שימוש בגרמא.[2]

 

[1].    מוקצה מותר בטלטול כלאחר יד (שו"ע, או"ח סימן שח סעי' ג וסעי' מג).

[2].    ראה שמירת שבת כהלכתה, פרק יג, סעי' לג.

הרב אליעזר טויק |