שחיה בבריכה בשבת

שאלה

האם מותר לשחות בבריכה הביתית בשבת וגם בשלושת השבועות בבריכה השכונתית ?

תשובה

לגבי שחיה בביכה בשבת: לכאורה משולחן ערוך (אורח חיים סימן שלט סעיף ב) משמע ששבריכה שיש לה כתלים מותר לשחות הואיל ואינה דומה לנהר לא גזרו עליה שמא יעשה חבית של שייטין

"אין שטין (ב) על פני המים, <א> אפילו (ג) בבריכה (ד) שבחצר, מפני שכשהמים נעקרים ויוצאים חוץ לבריכה (ה) דמי לנהר. * ואם יש לה (ו) שפה סביב, מותר, דכיון דאפילו נעקרו המים השפה מחזרת אותם למקומם הוי ליה ככלי וליכא למגזר ביה שמא יעשה חבית של שייטין".

מ"מ כתב המשנה ברורה (סימן שכו ס"ק כא )שנהגו לא להתרחץ במקוואות (בריכה )בשבת :
"הרוחץ בנהר וכו' - כתבו הפוסקים דנהגו שלא לרחוץ כלל בנהר או במקוה דמצוי לבוא לידי סחיטת שער ועוד כמה טעמים עיין במ"א ולענין טבילה עיין לקמיה מיהו ידיו ורגליו מותר לרחוץ בנהר כשמנגב קודם שילך ד"א [א"ר]:"

וכן כתב בספר שמירת שבת כהלכתה  פרק יד  סע' יב :

"אסור לשחות , גם בשבת וגם ביו"ט, ונוהגים גם לא להתרחץ בים או בבריכה אף מבלי לשחות".


לגבי שלושת השבועות:  איסור רחיצה של הנאה אסור רק בתשעת הימים מר"ח אב ,אך קודם לכן מותר להתרחץ אפילו לשם הנאה. 

רבני מכון התורה והארץ | ט' תמוז תשע"ז 15:09