שברי אבנים למשחק בשבת

שאלה

ראיתי ילדים משחקים בשברי מרצפות בשבת, מה צריך לעשות כדי
שמותר יהיה לשחק איתם בשבת?

 

 

תשובה

בשו"ע (או"ח סי' שח סכ"ב) כתב שלגבי אבן צריך ליחד עולמית, ודי
במחשבה בעלמא. ולכן אם התחילו לשחק בהם לפני שבת הרי זה
נחשב כיחוד לצורך משחק, ואי"צ בדבר נוסף.

הרב יעקב אריאל |