"רולר בליידס" בשבת

שאלה

מאיזה דין הוא אסור?האם מותר להשתמש ב"רולר בליידס" בשבת, ואם לא –האם מותר להשתמש ב"רולר בליידס" בשבת, ואם לא –

 

 

תשובה

מעיקר הדין אין ברולר בליידס מלאכה אסורה. אך נלענ"ד שהדבר
פוגע באווירת השבת.

הרב יעקב אריאל |