פסיק רישיה דלא איכפת ליה

שאלה

פסיק רישיה דלא איכפת ליה באיסור דרבנן בשבת, האם מותר
לכתחילה?

תשובה

במפתחות לספר באר יצחק להגר"י אלחנן כתב שפס"ר דלא ניח"ל
בדרבנן מותר.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |