נרות שבת במלון

שאלה

שלום וברכה

כהמשך לדברי הרב לגבי הדלקה בבית מלון.
כיון שהמציאות של הדלקה בחדר אוכל אינה מעשית במקרים רבים.
האם ניתן להדליק בחדר - שני פנסים, שהרי לדעות רבות מותר
להדליק בנר חשמל, ועוד שיש אומרים להדליק במקום הלינה ולא
במקום האכילה, ומה עוד שבחדר אוכלים קצת

בתודה

 

 

 

 

תשובה

בשו"ת בית יצחק (יו"ד סי' קכ) והר צבי (ח"א סי' קמג) פסקו שיכול
לצאת בנר חשמל לנרות שבת ולברך עליהם. ובשו"ת הר צבי (ח"ב
סי' קיד) הביא בשם ה"צפנת פענח" הגר"י מראזין שאין לברך עליהם
להדליק נר של שבת (בניגוד לנר של הבדלה). ובמשפטי עוזיאל (ח"א
או"ח סי' ז') כתב שלפי חלק מהראשונים אין יוצאים בו י"ח וע"כ אין
לברך עליו. וכן מסקנת הגר"ע יוסף בספרו (ח"ב או"ח סי' יז). בד"א
בחשמל הבא ממקור כוח חיצוני. אולם פנס חשמלי שיש לו מצבר משלו
ניתן לברך עליו

 

 

 

הרב יעקב אריאל |