נזילת מים ממזגן בשבת - המשך

שאלה

על מה שכתב הרב בדין ביטול כלי מהיכנו של דלף תקרה/מזגן,
ניתן לומר שאם ישימו דלי (של ספונג'ה) יהייה מותר שהרי אין כאן
ביטול כלי כי לכך מוכן הוא, כמו שמותר להניח פסולת בפח אשפה
ריק.

בברכת יגדיל תורה ויאדיר!

 

 

תשובה

אין לטלטל את פח האשפה המיועד לאשפה שאסורה בטלטול אלא
לצורך גופו או מקומו. במקרה הנוכחי הוא אינו מועבר מסיבות אלו,
ולכן טלטולו אסור. אם העמידו את הדלי שם מערב שבת מותר לטלטלו
ולשפוך את המים לאחר שהתמלא ולהחזירו למקומו מתחת למזגן.

 

 

הרב יעקב אריאל |