משאבה ידנית או חשמלית בשבת מה עדיף?

שאלה

יולדת שתינוקה אינו יכול לינוק עדיין ועליה לשאוב את החלב, מה עדיף- שתשאב במכונה ידנית או חשמלית?

תשובה

הגרשז"א (שש"כ פרק כ"ז הע' קנ"ט) מסתפק בשאלה אם המרכיב מכונת חליבה לעטיני הפרה חייב על כל החלב שיחלב, או רק על הטיפות הראשונות, ויתר החלב אינו אלא גרמא, ודעתו נוטה יותר לצד השני, וכמו שכתב החזו"א. אולם ייתכן שבנ"ד יודה שחייב גם על העל המשך החליבה, משום שממשיך להחזיק את המכונה בידיו. עכ"פ מדבריו למדנו שיש מקום לומר שאפילו במכונה אוטומטית חייב על כל המשך החליבה, וא"כ ק"ו שבמכשיר שיש להחזיקו כל הזמן ביד יש להחשיב את כל המשך השאיבה כנעשה ע"י האדם. מיהו מכלל ספק לא יצאנו, ולכן מסתבר לומר שעדיף לשאוב במכשיר חשמלי, אע"פ שהוא מוחזק ביד, מאשר לשאוב במכשיר ידני שבו לכו"ע כל שאיבה ושאיבה היא מלאכה דאורייתא.  הבחנה זו היא שאיבה חשמלית לבין שאיבה ידנית כוחה יפה רק כאשר החלב מיועד לשימוש. אך אם החלב אינו מיועד לשימוש עדיף לפסול (ע"י מי סבון למשל), ובכך להפוך את החליבה לאיבוד שהיא מותרת. (עי' שו"ע סי' ש"כ סי"ח, מג"א ס"ק וחזו"א או"ח סי' נ"ו ס"ק ד'). מיהו גם בצורה זו עדיף לשאוב במכונה חשמלית ליתר הידור. (כדי לצאת ידי דעת האוסרים חליבה לאיבוד מדרבנן – עי' חזו"א שם בדעת הר"ן).

(באהלה של תורה חלק ב' סימן מ"א) 

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א | אלול-תשרי תש"ע