מעלית בשבת המופעלת על ידי ילד קטן

שאלה

קטן מתחת לגיל שלוש שיכול להזמין מעלית וללחוץ על הכפתורים בלא הוראה מגדול, האם ניתן לאחיו שאינו בר מצווהלהצטרף איתו במעלית ? האם לגדול המחוייב במצוות אפשרות להצטרף למעלית? ומה דין חשמל בשבת—דאוריתא או דרבנן?

תשובה

ב"ה כ"ה תמוז ה'תשע"ו


שימוש במעלית בשבת המופעלת על ידי ילד קטן 


בתשובה לשאלותיכם אענה על אחרון ראשון ועל ראשון אחרון:


 1. א. האם הפעלת חשמל בשבת הוא איסור תורה או איסור דרבנן?
 2. תשובה: שאלה זו נידונה בספרי הפוסקים ראשונים ואחרונים, ניתן לעיין באנצילופדיה תלמודית ערך חשמל, וכן בספר "מאורי אש" של הגרש"ז אויערבראך זצ"ל במהדורה חדשה שיצאה בשנים האחרונות. ואם נסכם בקצרה את שתי השיטות העיקריות:
 3. 1. הדעה שמקובל לפסוק כמותה שכאשר יש מנורות עם חוט להט או גוף חימום וכדו' זה נחשב איסור תורה באופן וודאי, ואילו בהפעלת מכשירים חשמליים או נורות שאין בהם חוטי להט הדבר נחשב לאיסור דרבנן.
 4. 2. דעת החזו"א שיש איסור תורה בהפעלת מכשירים חשמליים, כיוון שלשיטתו בסגירת מעגל חשמלי יש משום תולדה של בונה.

 5. אך בכל מקרה הדיון הנ"ל נוגע לחומרת האיסור במכשירים חשמליים שאין בהם נורות להט. אך לכל הדעות אין להתיר את השימוש בחשמל בשבת, בין אם זה איסור תורה ובין אם זה איסור דרבנן.
 6. וכל ההשלכה שיש לשאלה זו של חומרת האיסור נוגעת רק למקרים שיש צורך באמירה לנוכרי שלא לצורך לחולה אלא לצורך מצווה וכדו' כי במקרים אלו יש הבדל בין אם אומרים לו לעשות פעולה דאורייתא או דרבנן.
 1. ג. האם לגדול המחוייב במצוות מותר להצטרף למעלית שמופעלת על ידי קטן?
 2. תשובה: לאדם גדול המחוייב במצוות אסור להיכנס בשבת למעלית רגילה שאינה מעלית שבת, כפי שפסק בספר שמירת שבת כהלכתה (ח"א פרק כג.סעי' מט): "אסור להשתמש במעלית בשבת וביו"ט אלא אם כן היא פועלת באופן אבטומטי, דהיינו שהיא יורדת ועולה לעתים מזומנות או עולה ויורדת ללא הפסק, וגם הדלת נסגרת ונפתחת מאליה, מבלי שיהא צריך לעשות בה כל פעולה שהיא וגם מבלי שתיעשה שום מלאכה על ידי הכניסה למעלית והיציאה ממנה".
 3. הסבר הדבר, שבשימוש במעלית רגילה בשבת יש השפעה לא רק בלחיצת הכפתורים אלא גם בחיישנים שמופעלים על ידי האדם בכניסה למעלית וביציאה ממנה, ועוד פעולות נוספות ובנוסף לכך יש בכך חשש של מראית העין שיחשבו שהוא הפעיל בעצמו את המעלית.
 4. יוצא מכך, שאסור להיות בתוך מעלית רגילה בשבת אפילו אם ישראל לא עושה שום פעולה ישירה.

 5. ד. קטן מתחת לגיל שלוש שיכול להזמין מעלית וללחוץ על הכפתורים בלא הוראה מגדול - האם ניתן לאחיו שאינו בר מצווה להצטרף איתו במעלית?
 6. תשובה:
 7. ראשית גם ביום חול - אסור לתת לילדים להשתמש במעלית בלא ליווי מבוגר מעל גיל ארבע-עשרה. כי הוראות בטיחות הם בכלל הלכות שמירת הגוף והנפש ו"חמירא סכנתא מאיסורא" ודווקא כיום שאנו רואים שיש זלזול בחיי אדם עלינו להתחזק בעבודת ה' בשמירת הגוף והנפש ולא להקל ראש בכך.
 8. אולם גם אם היה מותר לילדים קטנים להיות במעלית לבד ביום חול, בשבת יש בכך בעיה כי כהורים עלינו למנוע מילדינו להפעיל מעלית בשבת, כפי שנפסק להלכה שלא רק שאסור להרגיל ילדים קטנים בשבת (שהם ברי דעת להבחין בין אסור למותר) לעשות מלאכות בשבת – הן מלאכות האסורות מן התורה והן מלאכות האסורות מדרבנן. אלא אפילו אם ילדים קטנים עושים מעצמם מלאכות בשבת וההורים שלהם רואים זאת הם צריכים ללמד אותם שהדבר אסור.
 9. דברים אלו מפורשים בדברי מרן השו"ע (או"ח סי' שמג סעי' א). ואף לדעת הרמ"א (שם) שמחלק שם בין איסור תורה לאיסור דרבנן, ביאר המשנ"ב (שם ס"ק ג) את דבריו שאין כוונתו שבאיסור דרבנן אין ההורים מצווים להפרישו, אלא שאם לא הפרישו אותו אין ב"ד מוחים באב. אך לכתחילה גם באיסור דרבנן עליהם למנוע מהקטן לעשותו כי שתיקה של ההורים, מהווה הסכמה מצידם וכאילו הם אמרו לילדים לעשות את המלאכה.

 10. אכן המג"א (שם ס"ק ב) והמשנ"ב (שם ס"ק ג) כתבו שכל המצווה להפריש קטן זהו דווקא בקטן שהוא בר הבנה, אך אם אינו בר הבנה לא מצווים להפרישו, אך הם לא הבחינו בין לפני גיל שלוש לבין אחרי גיל שלוש - אלא אם הוא מבין אם הדבר בסדר או לא בסדר, כלשון המשנ"ב (סימן שמג ס"ק ג):
 11. "אבל החינוך בלא-תעשה בין של תורה בין של דבריהם הוא בכל תינוק שהוא בר הבנה שמבין כשאומרים לו שזה אסור לעשות או לאכול אבל תינוק שאינו בר הבנה כלל אין אביו מצווה למנעו בע"כ מלאכול מאכלות אסורות או מלחלל שבת אפילו באיסור של תורה כיון שאינו מבין כלל הענין מה שמונעו ומפרישו".
 12. אך הם לא הזכירו בדבריהם את גיל שלוש.
 13. אכן בספר מנוחת אהבה (פרק כ סע' ח) ציין את גיל שלוש כגיל קובע:
 14. "קטן שהגיע לגיל שמבין כשאומרים לו זה אסור וזה מותר דהיינו מגיל שלוש ומעלה שעה בשבת דבר האסור אפילו מדברי סופרים חובה על אביו להפרישו ולמחות בידו משום שחייב לחנכו בדיני התורה שנאמר: חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לו יסור ממנה".
 15. כשאת דבריו הוא מבאר בהע' (שם הע' 23) שבשם כמה ראשונים שגיל זה הוא הקובע, כיוון שזה גיל חינוך שניתן לחנך ילד קטן כי רק אז הוא מבחין בין טוב ובין רע.
 16. אמנם באופן פשוט הרמב"ם אינו מקבל קולא זו, כי עפ"י פשט דברי הרמב"ם האיסור מתחיל מגיל שהוא יכול לעשות את מעשה האיסור בעצמו. לפיכך, המגבלה של גיל שלוש מתאימה לדעת הרמב"ם דווקא במאכלות אסורות, כי מתחת לגיל שלוש הוא לא יודע לקחת אוכל מעצמו ולאכול רק בעזרת אחרים. לכן, אם נכרי נתן לו דברים אסורים האב לא צריך למנוע זאת ממנו, כפי שדייק בשו"ת חקרי לב (או"ח סי' ע) בדברי הרמב"ם. אך במלאכות שבת יתכן שגם מתחת לגיל זה האב לצריך למנוע את הילד לעשות פעולות שהוא יודע לעשות זאת בעצמו.
 17. משמעות הדבר במקרה הנידון שלפי הרמב"ם ילד קטן אפילו מתחת לגיל שלוש שהוא יודע ומבין על איזה כפתור של המעלית כדאי ללחוץ ועל איזה כפתור לא כדאי ללחוץ כדי להגיע ליעד יתכן לומר שכפי שהוא מבין שלחיצה על כפתור מסוים תביא אותם לקומה הרצויה ולחיצה על כפתור אחר לא תביא אותם לקומה הרצויה, הרי שהוא גם בר הכי להבין שיש זמנים שמותר להפעיל מעלית ויש זמנים שאסור להפעיל מעלית.
 18. אכן אין הדברים מוחלטים כי המנוחת אהבה (שם) כתב שאין הדבר ברור שזו כוונת הרמב"ם ואפילו אם נאמר שכך הם הדברים עדיין יש ראשונים הסוברים שזה תלוי בגיל חינוך. לפיכך כותב המנוחת אהבה למעשה לקולא שגם בהלכות שבת כאשר קטן מתחת לגיל שלוש, עושה מלאכה אין האב מצווה להפרישו.
 19. אולם עדיין אין לכך משמעות מעשית במקרה שלנו, כי בכל מקרה הרי אף אחד לא יתן לילד קטן להפעיל את המעלית כשהוא לבד במעלית, ואם ישאירו את אחיו הגדול אז לא רק שלבקש ממנו יהיה אסור, אלא גם אם הוא הציע את עצמו עלינו למנוע זאת ממנו גם הוא אינו בגיל בר-מצווה כי הרי אנחנו מצווים להפרישו.
 20. כמובן, שאינני דן כאן בשאלה מצד שיש צער לילד קטן לרדת הרבה מדרגות וכדו' לאור דברי הביאור הלכה (שם) שמיקל במקרים מסויימים כשקטן עושה לעצמו איסורים דרבנן שלא למנוע ממנו. כי הדיון בביאור הלכה שם הוא לגבי ילד קטן שעושה איסור דרבנן לצרכו במקום צער ואחרים לא משתתפים איתו בפעולה אלא נהנים בדיעבד בצורה פסיבית מהמלאכה ואינם משפיעים עליה כלום כגון שילד מטלטל לצרכו ספר מבית הכנסת במקום שאין עירוב וגדל לומד גם בספר לאחר מכן וכדו'.
 21. אבל במקרה כמו שלנו שהגדול עצמו משפיע על המלאכה כגון במקרה הנדיון שאף אחיו שנמצא איתו במעלית משפיע על מלאכות הנעשות באופן ישיר על ידי נוכחותו במעלית, אותו ודאי צריך להפריש שלא ייכנס למעלית שאינה "מעלית שבת" בגלל איסורים נוספים הכרוכים בכך, כפי שכתב בספר שמירת שבת כהלכתה שהבאנו לעיל.

 22. לסיכום: אינני רואה היתר להסכים לתת לילד קטן מתחת לגיל שלוש להפעיל מעלית בשבת. ובוודאי שאסור להסכים שאחיו שמעל גיל זה ואפילו מתחת לבר מצווה יצטרף כנוסע במעלית.
הרב אהוד אחיטוב | כ"ה תמוז תשע"ו 11:07