מלאכה בשבת

שאלה

שלום כבוד הרב

ידוע שהעושה מלאכה בשוגג בשבת היא מותרת לו ולאחרים במוצ"ש,
ומי שחילל שבת במזיד אסור לו לעולם להנות מזה.

מה הדין אם אדם חילל שבת במזיד ואחר כך חזר בתשובה?
כגון אדם לא דתי שעשה עבודה בשבת ואחרי כמה שנים חזר
בתשובה ונהיה דתי. האם מותר לו להנות מהמלאכה?

תשובה

אסור כיון שכך קנסו חכמים ואפילו נטע אילן יעקור אותו. אולם בדיעבד
יש מקום לבדוק באלו מלאכות מדובר עי' משנ"ב סי' שיח ס"ק ז.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |