מחיאת כפים בשבת

שאלה

1.האם מותר למחוא כפים בשבת וכיצד?
2. האם מותר לתופף ע"ג השולחן בשבת תוך כדי השירים?
3. האם מותר למחוא כפים בזמן התפילה בשבת?

תשובה

עיין שו"ע או"ח (שלט, ג) שראוי להחמיר (משנ"ב).חוץ משמחת תורה
אולם חסידים רואים צורך לשמוח בכל שבת כמו בשמחת תורה ולכן הם
נוהגים להתיר מחיאת כפים אולם תיפוף על השולחן חמור יותר ויש למונעו

 

הרב יעקב אריאל |