ירידה ממטוס בשבת

שאלה

אדם מישראל שמטוסו נחת בשבת האם מותר לרדת ממנו מצד קנין שביתה מכניסת השבת, ומה הדין אם המטוס היה בין השמשות מעל לנמל התעופה?

תשובה

עצם השאלה לא מובנת כלל. איך ייתכן שאדם עלה על מטוס שינחת בשבת?
יש ליהמנע גם מלטוס ביום שישי גם אם יש סיכוי שהמטוס ינחת בערב שבת אולם בטיסות קורה הרבה שיש תקלות ועכובים ואין לסמוך על הלו"ז המתוכנן.
אדם זה צריך כפרה על טיסתו ונחיתתו בשבת, הבעיה לא רק תחומין אלא גם טלטול במקום שאין ערוב, מוקצה , החתמת דרכונים, גם ע"י גוי הדבר אסור, והרי לא מסתבר שהלך ברגל אלא ודאי נסע. גם ע"י גוי הנסיעה אסורה וסתם נמל תעופה רחוק מהעיר יותר מאלפיים אמה ואף יותר מי"ב מיל שהוא התחום מהתורה בקיצור הוא חילל שבת וטעון כפרה.

לשם לימוד תיאורטי בלבד! ההלכה העקרונית היא:
הרמ"א פסק בשולחן ערוך (או"ח סימן תד): "ואם כבר יצא אלפים ממקום שפגע למטה מעשרה, דאין לו רק ד' אמות, מכל מקום אם צריך לצאת מן הספינה מכח גשמים שיורדים עליו או שחמה זורחת עליו או שצריך לנקביו וצריך מכח זה ליכנס בעיר, הוה ליה כל העיר כארבע אמותיו, וכיון דעל על. (א"ז ומרדכי והגהות אשירי פ' מי שהוציאוהו). וע"ל סי' ת"ו וע"ל סי' רס"ו מי שרוכב בדרך וחשכה לו בע"ש כיצד יעשה".
ולכן לאחר שיורד מהמטוס בשני המצבים ישלו אלפיים אמה לכל רוח.

הרב יעקב אריאל |