טלטול חיית מחמד

שאלה

ולא מצאתי מי שמתיר.שמסקי דלא כהר"ר יוסף והכא גם הכלי אסור דלא שייך להפריח".דהם כגרוגרות וצימוקין כמפורש בתוס' שבת דף מ"ה ד"ה הב"עהבית נראה שאסור דבע"ח =דבעלי חיים= מוקצין הם אף בכה"גטז):"ולטלטל בשבת ויו"ט הכלי עם דגים קטנים שנעשו לנוי ולקשטאלו דברי הגרמ"פ (שו"ת אגרות משה חלק או"ח ד סימןאלו דברי הגרמ"פ (שו"ת אגרות משה חלק או"ח ד סימן

 

 

תשובה

דברים אלו כבר נמצאים בפחד יצחק ערך בהמה. ולא דמי. הדגים
אינם מיועדים למשחק בגופם ולכן אסור לטלטלם. לא כן חיות שכל
יעודם לשחק בהם ולטלטלם.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |