חלל עליו שבת אחת

שאלה

האם יש גדר הלכתי לפי מה מפעילים את העקרון של חלל עליו
שבת אחת כדי שיקיים שבתות הרבה או שזו מן אמירה כללית המתירה
חריגה מהקו ההלכתי הפשוט לצורך קרוב?

 

 

 

תשובה

הגדר הוא קריטריון הלכתי לחלל שבת אפילו עבור מי שכרגע אינו
יכול לשמור שבת, כמו תינוק שבסכנת נפשות וכד'. ואפילו עובר הנתון
במצוקה מחללין עליו שבת בגלל הנימוק של "חלל עליו..." כי מדין
פיקו"נ לא היה מקום להצילו כי הוא אינו נחשב עדיין לנפש גמורה.
וכן מותר לחלל שבת על מי שנאנס לעבור עברות ועלולל להשתמד
חלילה אע"פ שאינו בסכנת נפשות אך מהטעם של "חלל עליו"
מצילין אותו גם בשבת.

הרב יעקב אריאל |