הפסק לאחר שקיעה

שאלה

שלום לרב,
אשה שעשתה הפסק טהרה בבין השמשות, האם ההפסק נחשב או
צריך לחכות למחרת ולעשות הפסק טהרה חדש?

 

תשובה

יש פוסקים שהקלו מצד ספק ספיקא עי' אג"מ (או"ח ח"ד סי' סב אם
כי ביו"ד ח"ד סי' יז חזר בו החלק מדבריו) וכן הגרע"י בס' טהרת
הבית (ח"ב עמ' רסה-רעד בהערות). אולם לכתחילה יש לעשות זאת
לפני השקיעה.

הרב יעקב אריאל |