הסרת חרקים מעלי החסה

שאלה

 

האם מותר להשרות חסה ושאר ירקות במי סבון ע"מ להסיר את התולעים בשבת ויום טוב? 

תשובה

1.השריה במים של חסה יכול לגרום למיתת החרק ויש בכך משום איסור 'נטילת נשמה' בשבת. אמנם האיסור קיים רק כאשר ברור שיש חרקים חיים, אבל בחרקים חיים אין בעיה בהסרתם, ואף אין בכך איסור מוקצה.

אם נמצא חרק על עלה החסה: יש להבחין בין חרק שדבוק על העלה לבין חרק שאינו דבוק.אם הוא דבוק, יש בהסרתו משום איסור בורר, ועל כן צריך להוציא איתו גם חלק מהחסה.בחרק שאינו דבוק, כגון עכביש או זבוב – מותר להסיר, שכן אין בכך איסור ברירה.

2.בחסה 'ללא חרקים' המוחזקת בניקיון, יש ספק אם יש חרק, ואף אם יימצא חרק, ייתכן שהוא מת, אין בשטיפה פסיק רישא של נטילת נשמה (עיין באור הלכה סי' שטז סעי' ג ד"ה ולכן).בנוסף לכך, כאשר שוטפים את החסה, אין מתכוונים להרוג את החרק, אלא רק להסירו, ונחשב רק מלאכה שאינה צריכה לגופה. לכן מותר למעשה להשרות חסה 'ללא תולעים' במים בשבת וביו"ט. 

הרב יהודה הלוי עמיחי | ניסן-אייר תשס"ו