ברית מילה בשבת בבית כנסת

שאלה

ברית מילה אשר נערכת בבית כנסת בשבת מתי מלים לפני מוסף
או לאחר התפילה?

 

 

 

תשובה

כתב באור זרוע (ח"ב סי' צו) בשם רב שרירא גאון שמלים בשבת אחר
תפילת המוסף. ובשו"ת חת"ס (או"ח סי' סט) היקל בשעת הצורך למול
קודם תפילת מוסף. כמו"כ יש להקדים את המילה לפני חצות היום
כדי לקיים מצות זריזים (שבות יעקב ח"א סי' ל). עי' באוצר הברית
ח"ב סי' יא סעיפים יב, יג.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |