ברירה בשבת בבחירת בגדים

שאלה

האם יש איסור ברירה אם בוחרים בגד לשבת מתוך ערימת בגדים
מכובסים?

 

 

תשובה

כתב בשמירת שבת כהלכתה (פט"ו סעיפים מא-מב) שאם בוררים את
הבגד סמוך ללבישה אין איסור ברירה. אולם אם מכינים מהערב בגד
לבוקר יש בכך איסור.
אולם אם הבגד נמצא מעל ערמת הבגדים ואין צורך לברור אותו מתוך
בגדים אחרים הדבר מותר

 

 

 

הרב יעקב אריאל |