בישול במיקרוגל

שאלה

מה דין מאכל שבושל במיקרוגל בשבת ולפני שבת לענין לאוכלו
בשבת?

 

 

 

תשובה

לפי שאלתך משמע שהמאכל התחיל להתבשל לפני שבת ונסתיים
בשבת, ופעולה זו אסורה אלא בבשר בהמה חי שאין חשש חיתוי (עי'
בהגבלות סי' רנד ס"א). וע"כ אין לעשות כן. לגבי פתיחת מיקרוגל
בדר"כ יש בו כיבוי של מיקרסויץ' (מפסקי חשמל זעירים) וזהו איסור
נוסף. אם נעשו בו רק איסורי דרבנן המאכל מותר באכילה בשבת
כמבואר בביאור הלכה (שיח ד"ה המבשל בשבת). אולם ודאי שאין
לעשות כן לכתחילה בגלל כל האיסורים הכרוכים בכך.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |