אנינות בחג ובשבת

שאלה

מה הדין לגבי מי שנפטר אביו ל"ע בערב חג (כמו השנה) ונקבר
רק במוצאי שבת, מה מותר לו ומה אסור לו?

 

 

תשובה

פסק בגשר החיים (פי"ח) שביו"ט אין אנינות וע"כ חייב במצוות, אבל
קידוש כיון שיש בכך מחלוקת באחרונים, יוציאוהו אחרים, ולא יעלה
לתורה, ואם הוא כהן לא ישא כפיו. ומותר בלימוד תורה.ויאמר קדיש
בתפילות החג והשבת

הרב יעקב אריאל |