רוח הקודש למי שאינו ת"ח

שאלה

האם יתכן כי לאדם שאינו ת"ח תהיה רוח הקודש או גילויים
שמימיים באופן קבוע או באופן חד פעמי?

 

 

 

תשובה

רוח הקודש היא דרגה ממדרגות הנבואה ואין אפשרות לאדם לקבל רוח
הקודש אלא א"כ רמתו הרוחנית ראויה לכך. (עיין רמב"ם הל'
יסוה"ת פ"ז הל' א')
ועיין פרקי הנבואה במו"נ להרמב"ם ח"ב מפ' ל"ב ואילך ושם בפרק
מ"ה מוגדרת רוח הקודש שהיא מדרגת דוד ושלמה ודניאל.
האם האיש שאתה מדבר עליו הוא במדרגתם של אלו?
ובאשר ל"הוכחות" שהבאת מתופעות "על טבעיות" כביכול עיין פ"ח
מהל' יסהו"ת הל' א':
משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה שהמאמין עפ"י
האותות יש בו דופי...
ושם פרק י' הל' א': כל נביא שיעמוד לנו ויאמר שה' שלחו אינו צריך
לעשות אות שיש בו שינוי מנהגו של עולם. אלא האות שלו שיאמר
דברים העתידיים...
ושם הל' ג': והלא המעוננים והקוסמים אומרים מה שעתיד להיות...
מקצת דבריהם מתקיימים ומקצתן אין מתקיימין.
ובכן אין שום הוכחה מתופעות "על טבעיות". וכבר היה לעולמים, האם
אורי גלר, למשל, שעשה דברים מסוג זה הוא בעל רוח הקודש?!
כולנו יודעים שיש אפשרויות לאחיזת עיניים, או אפילו לכשרון מיוחד
שה' חונן מישהו, אין בין אלו לבין רוח הקודש ולא כלום. רק ת"ח גדול
ומובהק והוא צדיק וירא שמים זוכה לרוח הקודש.
הבעיה החמורה יותר היא עצם התופעה שאנשים נתלים בכל מיני
אילנות כדי להביא ישועה לפרט וגאולה לכלל כביכול, ובו זמנית
מרחקים את הישועה והגאולה בכך שבמקום להגדיל תורה ולהאדירה
מתעסקים בעניינים הגובלים באיסורי תורה חמורים (כגון איסור מעוננים
ומכשפים) ומייחסים קדושה ושליחות א-לקית כביכול למי שאינם תלמידי
חכמים. זה חילול ה' ועלבון לתורה כשהתורה מועמדת בקרן זווית.
הם מכתירים עלינו בורים ועמי ארצות (ואיני מתכוון דווקא לאדם
שהזכרתם) ומייחסים לקב"ה כביכול שהוא מעדיף שלוחים כאלו על פני
תלמידי חכמים ויראי שמיים אמיתיים.
אין הדבר דומה כלל לכך שהגאולה יכולה לבוא גם ע"י אנשים רחוקים
מתורה ומצוות. פה אין כל שחר לגאולה, אלא דמיון מהביל שאנשים
בדמיונם הפורה מעדיפים לקבל הדרכות ועצות מפיהם של עמי ארצות
במקום לפנות לת"ח אמיתיים.
לא הקב"ה שלח אותם, אלא הציבור הפונה אליהם ומאמין בהם,
בניגוד לדעת התורה. אין לך חילול ה' גדול מזה!
רק אתמול נודע לי על חתן שביטל את חתונתו 3 שבועות לפני החופה
בגלל שמישהו (אמנם לא האדם המדובר) החליט שתמונתו אינה מתאימה
לתמונת הכלה. הלבנת הפנים, הצער והאונאה שנגרמו לחתן, לכלה
ולמשפחות לא יתוארו. וכן מה שנודע לאחרונה על דברי הנאצה שהשמיע
בודק מזוזות. כמו"כ ידוע לי ממקור ראשון על נזקים חמורים הגורמים
קוראי כתובות ודומיהם.
האם זו דרכה של תורה?! האם כך תבוא הגאולה?!
רחמנא ליצלן מהאי דעתא והדומה לה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |