(הלכות מלכים (המשך משאלות קודמות

שאלה

האם מותר היום למנות מלך שאינו מבית דוד?

 

 

 

תשובה

בהעדר מלך מבית דוד מותר לנו למנות כל מלך אחר. או גם כל
צורת שלטון אחרת. ולכן בחירות דמוקרטיות גם הם מעין המלכת מלך.
ואין מצוה למנות מלך דווקא אלא כשיש מועמד ראוי לכך מבית דוד.
עין נצי"ב בתחילת פרשת המלך ואברבנאל שם.
אכן תורה היא ולימוד היא צריכה ויהי רצון שנזכה שה' ישיב שופטינו
כבראשונה ויועצינו כבתחילה ויצמיח קרן משיחו בבי"א.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |