הבא על גויה ונתגיירה

שאלה

שלום רב!

יש לי שאלה בענייני גיור ונישואין.

תוספתא יבמות פרק ד´ הלכה ו´ קובעת:

"גוי ועבד הבא על בת ישראל אע"פ שחזר הגוי ונתגייר עבד ונשתחרר הרי זה לא יכניס ואם כנס לא יוציא ישראל הבא על השפחה ועל הנכריות אע"פ שחזרה שפחה ונשתחררה נכרית ונתגיירה הרי זה לא יכניס ואם כנס לא יוציא"

לפי זה יוצא, שמשפחת עולים מבריה"מ, בה רק אחד ההורים יהודי, גם כשהשני מתגייר, אסור לחתן אותם ולערוך להם חופה וקידושין. כמו כן יוצא לפי זה, שבחור ישראלי, שהכיר חברה גויה וחי עמה חיי אישות (דבר שקורה בימינו), אסור להשיאם גם לאחר שתתגייר.

האם דברי התוספתא, שהבאתי כאן, נפסקו להלכה? ואם כן, האם היא מיושמת כיום בפועל ביחס למשפחות מעורבות של עולים מבריה"מ וביחס לחבר´ה צעירים, שיוצאים עם גויה, ואח"כ מבקשים ממנה להתגייר כדי שיוכלו להתחתן איתה?

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד´

שאלה זו כבר נפתחה בגדולי ישראל, ובכל דור ודור ענו עליה שכל מי שרגיל עם גויה ויכול להמשיך איתה ביחד ללא מניעה, א"כ הגיור איננו רק לשם אישות אלא גיור שיש לה רצון לקבל עול תורה ומצוות, ועל כן בתי הדין תמיד יבדקו האם הזוג רוצה לקיים מצוות ואז יש כאן גיור לשם שמים עם רצון לאישות יעשו גיור ואפשר לחתנם. ועל כן בזוגות מעורבים אין בד"כ שאלה זו. ועיין באריכות בטוב טעם ודעת סי´ רל, אדרת אליהו יו"ד סי´ פה, שו"ת פרי השדה ח"ב סי ג, אמרי יושר סי´ קעו, חקור דבר ח,י, עצי הלבנון יו"ד סי´ סג, פרחי כהונה אבה"ע סי´ י, קרית חנה דוד ח"ב סי´ יז, אחיעזר ח"ג סי´ כח, הר צבי יו"ד סי´ ריח, תשובה שלמה ח"ב סי´ י, משפטי עוזיאל יו"ד סי´ י"ד, שרידי אש ח"ג סי´ נ. עם עדיין יש לך ספקות הוסיף לך עוד מקורות בעניין. בכל אופן ברור שבודקים שהזוג רוצה כעת לקיים מצוות ואז מגיירים.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/2/2013 7:24:16 PM