זימון

שאלה

המשך בירור הלכתי.בסוף סימן ר במשנה ברורה כתוב:אם היו 7 אן 8 והפסיק לשנים מהם יכול אח"כ להפסיק עוד הפעם להשאר דלא שייך בזה פרח זימון מינייהו.כיצד להבין את דברי המשנה ברורה לאור דברי הרב בתשובה שכתב ?

תשובה

נראה שהוא יכול להצטרף אבל לזמן אינו יכול, כך נראה להכריע
מתוך הסתירה בדברי המשנה ברורה עי' ביאור הלכה בסוף סימן
קצג.(עי' מג"א סי' ר ס"ק ג הוא מקור המשנ"ב). והסיבה מפני שהוא
מצטרף להוציא אחרים שמזמנים אבל לגבי חיובו נראה שיצא י"ח.

הרב יעקב אריאל |