ברכה על הרים גבוהים

שאלה

האם יש לברך “עושה מעשה בראשית” על הרי ההימליה? הסבר השאלה: הרי ההימליה גבוהים בלי ספק יותר מהרי אררט (לפי כל זיהוי אפשרי שלהם), ואם כך מתעוררת שאלה, שהרי במבול כתוב מצד אחד, שהתכסו “כל ההרים הגבוהים אשר תחת כל השמים”, ומאידך, מפירוש חז”ל ורש”י משמע שהם הגיעו רק ט”ו אמה למעלה מהרי אררט , והנצי”ב כתב שכל ההרים הגבוהים מהרי אררט טרם נוצרו אז. לכאורה לפי פירוש הנצי”ב יש בעיה לברך עושה מעשה בראשית על כל ההרים הגבוהים מהרי אררט (אא”כ נאמר שמסתמא הם כבר נוצרו אלא שלא היו גבוהים כ”כ?). לעומת זאת, הרמב”ן אומנם פירש שהמים היו גבוהים ט”ו אמה מההרים הגבוהים בעולם,

תשובה

פסק ערוך השולחן אורח חיים סימן רכח סע' א מפרט שמות הרים שניתן לברך עליהם
"תנן בר"פ הרואה [נ"ד.] על ההרים ועל הגבעות ועל הימים ועל הנהרות ועל המדברות אומר ברוך עושה מעשה בראשית ר' יהודה אומר הרואה את הים הגדול אומר ברוך שעשה את הים הגדול והדבר פשוט דבעינן הרים וגבעות משונים בגובהם כמו הררי אלף והרי פיראנ"א והר קאזבע"ק והרי אררט וכדומה ונהרות ג"כ שיהיו גדולות שיש להם שם בעולם ולא נהרות קטנות שאין להם שם בעולם":

אם כן יש לסמוך על הרמב"ן וניתן לברך 

רבני מכון התורה והארץ | ה' אדר תשע"ט 10:03