ברכה על גרעיני איצטרובל עץ אלון

שאלה

מה הברכה על גרעיני( איצטרובל עץ אלון)האם אדמה כי זה משמש כתבלין עץ- כגידולו שהכול כי לא אוכלים אותם?

תשובה

לר' יצחק שלום רב, 

 

אני מבין שכוונתך  לצנובר שגדלים בעצי האורן מבואר בפוסקים שאף שהם גדלים בעצי סרק ואף הם אינם ניטעים למאכל הפירות מכל מקום כיוון שהפירות טעימים לאכילה כמות שהם מברכים על הפירות בורא פרי העץ, עי' בט"ז או"ח סי' רג ס"ק א ובמגן אברהם לשו"ע שם ס"ק ב ובמיוחד בספר ברכת ה' (ג' עמ' נז) של הרב משה לוי. ואם הכוונה לפרי אחר שמובא שם כגון אותם פירות הגדלים באלונים, דינם שווה להנ"ל אם הם נאכלים כמות שהם ללא צורך בתיקון אפיה קליה בישול וכדו'.

 

בברכת התורה והארץ ויאכלו ענוים וישבעו, 

יואל פרידמן

הרב יואל פרידמן | תמוז תשע"ד