ברהמ"ז במקום ברכה מעין שלוש

שאלה

מה הדין במי שנתחייב ב"על המחיה" וטעה והחל לברך ברהמ"ז?
והאם יש לחלק בין מי שנזכר באמצע למי שסיים.
ביקר ובתודה,

תשובה

פסק בשו"ע הרב (לוח ברכת הנהנין פ"א סט"ו): "ברכת שלושה
אינה פוטרת מעין שלש שאם אכל פירות מז' המינים וטעה ובירך ברכת
המזון לא יצא חוץ מתמרים ויין הואיל והם סועדים את הלב ואפילו לא
אמר עליהם אלא ברכת הזן לבדה בין על התמרים בין על היין יצא,
אע"פ שלא אמר מעין ברכת הארץ וירושלים ואין צריך לחזור ולברך
מעין שלש מכל מקום אם נזכר עד שלא חתם בברכת הזן לא יחתום
אלא יתחיל מיד ועל שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה כו' ויסיים בברכת
מעין ג' וברכת הזן שבירך היא במקום על הגפן או על העץ של
תמרים". ומכאן שה"ה אם אכל מזונות ונתחייב בברכה אחת מעין שלש
וברך ברכת המזון יצא י"ח.

 

 

הרב יעקב אריאל |