יהדות לפי האם

שאלה

מה המקור להלכה שיהדות אדם נקבעת לפי אמו?
בתודה ובברכה

תשובה

נאמר בס' דברים (פרק ז): "כי יביאך ה' אלקיך אל הארץ אשר אתה
בא שמה לרשתה... ולא תתחתן בם בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח
לבנך. כי יסיר את בנך מאחרי ועבדו אלהים אחרים"... והגמרא
ביבמות (יז, א) וקידושין (סח, ב) לומדת: "בנך הבא מן ישראלית
קרוי בנך, ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה".
ומפרש רש"י בס' דברים (יז, ד): "כי יסיר את בנך מאחרי - בנו של
גוי כשישא את בתך יסיר את בנך אשר תלד לו בתך מאחרי. למדנו
שבן בתך הבא מן הגוי קרוי בנך, אבל בן בנך הבא מן הגויה אינו
קרוי בנך אלא בנה, שהרי לא נאמר על בתו לא תקח כי תסיר את
בנך מאחרי, אלא כי יסיר את בנך וגו'". ומכך שהתורה חוששת רק לבן
בתך הבא מאב גוי ולא לבן בנך הבא מאם גויה מבואר שדוקא הראשון
קרוי בנך היינו בן לעם ישראל. ואילו השני אינו בן של עם ישראל.

 

 

הרב יעקב אריאל |