הסרת מזוזות מקרווילות כשעוברים ליישוב קבע

שאלה

את מבני המגורים ששייכים למנהלת סל"ע באתרים הזמניים של אנשי 'גוש קטיף' מפרקים לאחר שהמשפחות שגרו בהם עוברות למגורי הקבע שלהן. עם זאת, ייתכן שבעתיד חלק מן המבנים יישארו במקומם, וחלק מהם יפורקו, ישופצו ויועברו למקומות אחרים. האם המשפחות שעוברות ליישוב הקבע שלהן צריכות להשאיר את המזוזות בקרווילה שגרו בה?

תשובה

כשעוזבים בית ויהודים אחרים אמורים לגור בו, אסור להסיר את מזוזות הבית.[1] לביאור סיבת האיסור נאמרו שני טעמים:

טעם א: המזוזה משרה את השכינה בבית, ו'כיון דחלה קדושת שכינה בבית זה אין לו לסלקה משם'.[2]

טעם ב: המזוזה שומרת על הבית ממזיקים, ומי שיסיר אותה יגרום לכניסת מזיקים לבית, והם יזיקו למי שיגור בבית בלא מזוזה.[3]

עם זאת, אם המזוזות שקבועות בבית הן מזוזות מהודרות, מותר להחליפן במזוזות אחרות על ידי הורדת המזוזות המהודרות לצורך בדיקת סופר, קביעת מזוזות כשרות אך מהודרות פחות במקום המזוזות המהודרות, וקביעת המזוזות המהודרות בבית החדש.[4] את שווי המזוזות שהושארו אפשר לתבוע מן הדיירים החדשים.[5]

כאשר עוזבים בית שעומד להריסה, אין חובה להשאיר בו מזוזה, היות ששם 'בית' עומד לפקוע ממנו. יתרה מזו, יש חובה להסירן, כיוון שעלול להיגרם להן ביזיון עקב פירוק הבית. מציאות זו דומה לדין בית שישראל שכר מנכרי, ולפיו חובה להסיר את המזוזות בתום תקופת השכירות, ואחד הטעמים לחובה זו הוא החשש לביזיונן.[6] דין זה תקף גם אם המבנה ישהה זמן רב עד שיפנו אותו.[7][1] ב"מ קב ע"א; רמב"ם, הל' תפילין ומזוזה פ"ה הי"א; שו"ע, יו"ד סי' רצא סעי' ב; שו"ת שאילת יעב"ץ, ח"ב סי' קיט; חובת הדר, פ"א סעי' יב.

[2] ריטב"א, ב"מ קב ע"א ד"ה לא יטלנה; וכן כתב בשמו 'נימוקי יוסף', נט ע"א בדפי הרי"ף ד"ה ת"ר.

[3] תוס', שבת כב ע"א ד"ה רב אמר, תירוץ שני; תוס' הרא"ש, שבת כב ע"א ד"ה שמואל אמר, תירוץ שלישי.

[4] דעת קדושים, יו"ד סי' רצא סעי' ב ד"ה וכשיצא; שו"ת יביע אומר, ח"ג יו"ד סי' יח; ועוד פוסקים. אמנם למרות שהדבר מותר, יש מחמירים שלא לעשות כן, כפי שכתב מו"ז בשו"ת ישכיל עבדי, ח"ח יו"ד סי' כה בדעת כמה פוסקים.

[5] ריטב"א, ב"מ קב ע"א ד"ה לא יטלנה; חובת הדר, פ"א סעי' יב ס"ק נא, לפי דעת הרמ"א, יו"ד סי' רצא סעי' ב.

[6] שו"ע, יו"ד סי' רצב סעי' ב; שאילת יעב"ץ, ח"ב סי' קכא; פתחי תשובה, סי' רצב ס"ק ט; ילקוט יוסף, חופה וקידושין, עמ' תרמז.

[7] דעת קדושים, יו"ד סי' רצא סעי' ב ד"ה מ"ש בשו"ע; חובת הדר, פ"א סעי' יב; שם ס"ק נד. וכן פסק הרב אליהו בקשי-דורון  שליט"א בשו"ת 'בנין אב', ח"א סי' מד אות ב.

הרב אהוד אחיטוב | אדר ב' תשע"ד