גדרי החיוב לשמוע לנביא - המשך

שאלה

לכבוד הרב
בהמשך לשאלה על גדרי החיוב לשמוע לנביא בזמן שאינו מתנבא.
הרב אומר שאע"פ שלדעת המנחת חינוך יש חיוב לשמוע לנביא
בדברים שאומר מעצמו, ולדעתו כך היא דעת התוספות ודעת ספר
החינוך, מכל מקום הוא נחשב לאחרון ויש חולקים עליו.

האם הרב זוכר מיהם החולקים?

בתודה רבה מראש

 

תשובה

בשו"ת מהרלב"ח (סימן קמז): "דאם ב"ד של ג' סמוכים או אפילו
אחד מהם סמוך לבד יראה בעיניהם לסמוך לחכם א' מבני דורם
ונביא אחד יאמר מצד נבואתו שלא לסמוך אין שומעין לו אם לא שיהי'
הדבר לפי שעה".. ואם מצד נבואתו אין שומעים לו כש"כ מצד חכמתו
וכן נראה מדברי הרב קוק זצ"ל במשפט כהן (סי' קמד). וכן עי' שו"ת
אג"מ או"ח ח"א סי' יד.

 

 

הרב יעקב אריאל |