קניית בגדים

שאלה

האם מותר אבל בקניית בגדים חדשים ותכשיטים לאבל על אביו ואמו תוך יב חודש ועל שאר קרובים בתוך השלושים?
כן האם גריסים וגרעיני תירס הם קטניות?

תשובה

נהגו שלא לקנות בגדים חדשים כל שנה על או"א, ושלשים יום על שאר
קרובים. ובאו"א אם עברו שלשים וגערו בו חבריו ג"כ מותר בחדשים.
ובשעת צורך מותר לקנות לאחר שלשים וילבשם אחר קודם ולאחר מכן
ילבשם האבל. לגבי תכשיטים משמע שמותר מיד לאחר שבעה ושלשים.

גריסים הם גרעינים שבורים יכול להיות של חיטה ואז הם חשש חמץ
(כמו סולת או בורגול), ואם של שאר גרעינים כגון עדשים הרי הם
קטניות וכן בתירס נוהגים מנהג קטניות.

 

הרב יעקב אריאל |