קדיש

שאלה

אני נמצא בשנת אבל ואני אשכנזי בתפילת מנחה אני מתפלל
ולפעמים החזן הוא ספרדי ,לפני עלינו אומרים פרק תהילים
ולאחריו קדיש יתום ואח"כ עלינו האם עלי לומר קדיש אחר פרק
התהילים למרות שאני לא נוהג כך

תשובה

אין פגם באמירת קדיש. השאלה העיקרית היא בריבוי הקדישים
ובטירחא דציבורא.
הפוסקים שוללים אתריבו הקדישים. ובנ"ד הספרדים אומרים רק קדיש
אחד אחרי המזמור והאשכנזים רק קדיש אחד אחרי עלינו. אין צורך
לומר שני קדישים. צריך לבחור אחד מהם לכן נלענ"ד שדי בקדיש
שאחרי המזמור שהוא הראשון.
אם יש רב לביהכ"נ הוא זה שיחליט
הרב יעקב אריאל |