מימון סעודת ההבראה

שאלה

האם קיימת מצווה להכין ארוחה לאנשים היושבים שבעה ושיש
ביכולתם הכלכלית לממן רכישת מזון לצורך אכילתם?

תשובה

סעודת הבראה הראשונה לאחר הלויה חייבת להיות משל השכנים. ביתר
הימים אם אין האבל יכול להכין אוכל בעצמו יש מצות גמ"ח על
לשכניו שידאגו לסעדו. אם הוא יכול לספק את עצמו אין מצוה לסעדו.
יש עדות הנוהגות שבמשך כל השבעה השכנים והמכרים מכינים אוכל
לאבל גם אם אינו זקוק לכך.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |