טהרת המת 1

שאלה

לכבוד הרב אריאל.
שאלתי: בתור מתנדב בחברא קדישא, יצא לי לפגוש עובדי חברא קדישא ממקומות אחרים. פעמים שאני עוזר גם להם בטהרת המת.ראיתי שהיה מי שנטל את ידי ורגלי המת לפני שפיכת ט' קבין המים. לא מצאתי מקור לכך. האם זה מנהג שיש לקיימו? הלא עיקר טהרת המת הוא שפיכת ט' קבין המים ודי בכך. כפי שכתב רבי שמעון פרנקפורט בספר החיים ]סימן כה[. וז"ל: ויטהרו אותו במים פושרין ולא יפחתו מט' קבין מים. עכ"ל. ועוד כתב ]שם. סימן ל'[ וז"ל: וכל המים שנשארים מטהרתו (הכוונה לאחר רחיצת המת) ישפכו עליו מראשו ועד רגליו והוא עיקר טהרתו. עכ"ל. כלומר יוצא שנטילת הידיים והרגליים בעצם מיותרת?!
בתודה.

 

תשובה

 

 

לפני תשובותי הייתי מציעך ללמוד בגשר החיים את הפרקים המתאימים. 
רחיצה וטהרת המת שייכים למנהגים רובם עתיקים ביותר ועפ"י הנסתר. וע"כ אף אם בש"ס ובשו"ע לא פורטו כל מנהגי הרחיצה הרי הם בוארו בספרי ההלכות והמנהגים העוסקים בכך. מנהג נטילת הידים כתוב בגשר החיים פ"ט הערה 4.

 

הרב יעקב אריאל |