בית עלמין לכהן

שאלה

האם קיים איסור לכהן להיכנס לתוככי בית העלמין גם כאשר הוא
שומר על מרחק ארבע אמות מהקברים וכשאין גג כל שהוא שמסוכך מעליו?
** גם הגדר המקיפה את בית העלמין פרוצה כיוון שיש בה פתחי
יציאה במקומות שונים.

תשובה

בית קברות כשטח כולל אינו מטמא, והמטמאים הם הקברות ולא
השטחים שביניהם. אבל אם הוא נכנס בשעות שאינו רואה היטב או
בשטח שאינו מוכר לו הוא צריך להיזהר כפליים כיון שבלי כוונה יכול
להיכנס ולהאהיל על קברים.

 

 

הרב יעקב אריאל |