סימן כז - דם חימוד בחתונה שנדחתה

 ראשי פרקים:

       שאלה

       א. חשש לדם חימוד בנישואין שנדחו

       ב. דחיה נוספת של הנישואין

       תשובה

       מסקנות

 

* * *

שאלה 22

חתן שאביו נפטר ביקש לערוך את החתונה מיד לאחר שקם מה"שבעה", משום שהכלה היתה כבר בהריון. הרבנות, שבה נרשם הזוג לנישואין, דרשה לדחות את הנישואין עד תום ימי ה"שלושים". (שאלה זו נידונה לקמן סי' ס"ב). מאחר שהודיעו לכלה שלא תוכל להינשא עד לאחר ל' יום, היא סמכה על הודעה זו לענין הטבילה לפני החתונה במועד החדש. האם אפשר לסמוך על הספירה והטבילה שעשתה במועד הראשון, או שמא צריכה היא לספור שבעה נקיים ולטבול מחדש?

א. חשש לדם חימוד בנישואין שנדחו

כבר בתשובה הקודמת (סי' כ"ו אות א') עמדנו על כך שהחובה לספור שבעה נקיים ולטבול מחשש לדם חימוד קיימת גם בזקנה, וק"ו במעוברת. אך כאן, מכיון שהכלה כבר ספרה וטבלה לקראת מועד הנישואין שתכננה, יש לדון אם צריכה לספור ולטבול מחדש.

בקשר לשאלה דומה נפסק להלכה בשו"ע (יו"ד סי' קצ"ב סעי' ג'):

אם דחו הנישואין מחמת איזה סיבה, אע"פ שישבה שבעה נקיים צריכה לחזור ולישב שבעה נקיים (ולטבול) כשיתפשרו לעשות הנישואין.

ועי' ש"ך (ס"ק ו') שכתב בשם הב"ח (ד"ה וכתב הרשב"א) שרק כאשר דחו סתם ולא קבעו זמן חדש, אז צריכה לחשוש לדם חימוד חדש. אך אם מיד קבעו זמן אחר, אין כאן חשש לדם חימוד.

אמנם בכלה רגילה, כעבור ל' יום היה מקום לחוש לווסת ולחייב אותה בספירה וטבילה מחדש. אך כאן מדובר במעוברת, שהיא בחזקת מסולקת דמים. ולכן יש לומר שמכיון שהפסיקה בטהרה לתאריך הקודם, ועתה קבעו זמן אחר, אין לחוש לא לחימוד ולא לווסת. ואע"פ שגם במעוברת חששו לדם חימוד (עיין פת"ש שם ס"ק ב' שכתב כן בשם תשובת "מקום שמואל", סי' ל"ג, שלמד בק"ו מקטנה), כאן אין לחוש לחימוד חדש. מה גם שהיא אומרת שבדקה את עצמה כל הזמן. ואע"פ שהרמ"א (סעי' ג' בהג"ה) כתב בשם המרדכי (מסכת שבועות, הל' נידה סי' תש"ם) והמהרי"ק (שורש קנ"ט), שאפילו בבודקת את עצמה חוששין לחימוד חדש, כבר כתב הש"ך (ס"ק ז') בשם המשאת בנימין (סי' מ"ב) שאין לחוש לכך. אמנם המשאת בנימין כתב להחמיר כדעת המהרי"ק, אך למעשה כתב הש"ך שבצירוף סניפים נוספים אין להחמיר, עי"ש.

ב. דחיה נוספת של הנישואין

אולם בנד"ד החופה לא נקבעה מיד לאחר תום ימי ה"שלושים" אלא כעבור כמה ימים. ומכיון שלא דחו את הנישואין לתאריך הראשון שהיה מותר להם אלא לזמן מאוחר יותר, צ"ע אם יש לדמות זאת לדחיית הנישואין בסתם או לדחיה לזמן מוגדר. ונראה שאע"פ שלא קבעו להינשא מיד לאחר תום שלושים ימי האבל, מאחר שכל הזמן היתה דעתם להינשא בהקדם, ולא נתייאשו מהנישואין אין צורך בספירת שבעה נקיים מחדש.

תשובה

למעשה נראה לענ"ד שיש להקל במקרה זה מכמה שיקולים:

א. במעוברת ניתן לסמוך על הטבילה שנעשתה לקראת התאריך שנקבע קודם.

ב. בזוג שחי כבר חיי משפחה ללא חופה וקידושין, לא ברור שיש צורך בספירה של דם חימוד (עי' לעיל סי' כ"ו אות ד').

 

 

 

 

22 טבת תשנ"א.