אין לקבל כסף לצדקה מאנשי עולם התחתון

אין לקבל כסף לצדקה מאנשי עולם התחתון

בעקבות מסכת הארועים הנוגעת במעורבותה לכאורה של משפחת הפשע דומרני, הוציא מכון משפטי ארץ נייר עמדה המתייחס לסוגיה האם יש לשתף פעולה ולקבל את כספם של אותם גורמי פשע התורמים מ'הכנסותיהם' לבתי כנסת ולמוסדות תורה וחסד או שמא לדחותם על הסף.

הרב חיים בלוך, משפטי ארץ | כסליו תשע"ד

הרב חיים בלוך ממכון משפטי ארץ, הוציא נייר עמדה המתייחס לסוגיה האם יש לשתף פעולה ולקבל את כספם של גורמי פשע התורמים מ'הכנסותיהם' לבתי כנסת ולמוסדות תורה וחסד או שמא לדחותם על הסף.

מכון משפטי ארץ (משפט והלכה) מבית חותם מדגיש כי: "אסור בתכלית ליהנות מסחורה גנובה גם לא למטרות צדקה. השו"ע מדגיש שאיסור זה חל גם אם קרבנותיו של הגזלן התייאשו מלקבל חזרה את הסחורה שנגנבה מהם. בנוסף, אין לקבל צדקה מאנשים שכל עסקיהם בגזל. במידה ויש להם גם עסקים כשרים מותר לקבל מהם באופן שניתן לתלות שהצדקה מגיעה מהעסק הכשר אך אדם שכל עסקיו מוחזקים כגנובים אסור להנות ממנו כלל. מה שכתבנו שבמקרים מסוימים מותר לקבל צדקה מפושעים, הדבר מותנה שאין בזה חנופה או חילול השם, והדבר ייעשה ללא פרסום. כמובן שדבר זה הוא קשה מאד, לכן מן הראוי להתרחק מכך כי ישנו מקום לאדם פרטי להחמיר ולהימנע מלקחת צדקה ממקור שאינו טהור. 

בנוסף, צריך להיזהר שקבלת הצדקה לא תיצור אצלו העבריין את הרושם שכל עוד הוא מפריש מכספו לצדקה, כל חטאיו נמחלים והוא יכול להמשיך בדרכו הרעה. לכן אם הוא ממשיך בדרכו הנלוזה ורק מכסה על עצמו ע"י נתינת צדקה, אין לאפשר זאת.

קבלת צדקה מאנשי העולם התחתון

במקרה של פושעים מפורסמים, אנשי עולם התחתון, שידוע שעוסקים בסחיטת כספים וכדומה, יש להבחין בין כאלו שיש להם עסקים כשרים, לבין כאלה שעל פי הידוע כל הכנסותיהם מעולם הפשע. מאלו שכל הכנסותיהם מעולם הפשע אסור לקבל כסף כלל ואילו מאלה שחלק מעסקיהם כשרים ניתן לתלות שהכסף שהם תורמים הוא מהכסף ה'כשר' וניתן לקבל מהם. אך אם לא ניתן לתלות משום שהסכום שהם מבקשים לתרום הוא הרבה מעבר להכנסות הסבירות מהמקור ה'כשר' הרי שאסור לקבל מהם את התרומה. אולם נראה שבמקום שמדובר בתורמים השייכים למה שמכונה "פשע מאורגן", שמטרתם להשליט את כח הזרוע והאימה, כאן אסור לקבל מהם כל צדקה, הדבר מטהר את מצפונם והם יכולים להמשיך להתעסק בעסקיהם שפוגעים קשות במדינה, ויש להם דין רודפים על כל הציבור, כפי שעיננו רואות. אדרבא באנשים כאלה, יש מקום להרחיקם מכל דבר שבקדושה כל עוד שלא שבים בתשובה ומזניחים את דרכם.

בנוסף לכך, צריך להיזהר שלא ייווצר חילול השם כתוצאה מהתרומה. אם יתפרסם שמוסדות תורה מקבלים תרומות מפושע מפורסם, גם אם היה היתר לכך בגלל שהיו לו עסקים כשרים, הדבר יביא לירידת קרנה של תורה בעיני הציבור. כמו כן פרסום תרומתו של הפושע לבית הכנסת יש בו משום מתן הכשר למעשיו וגם יש בזה משום איסור חנופה לרשעים. איסור זה חל גם אם לא מצדיקים בפועל את מעשה הרשע שלו, אלא עצם זה שמשבח אותו שהוא איש טוב. לכן יש להימנע מתליית שלט וכדומה המפרסם את התרומה של הפושע.  אם יש חשש, שאם לא יקבלו מהם את הכסף, הכסף ישמש להמשך פעילות אסורה או שהם עלולים לפגוע חלילה במוסד, יש לקבל מהם את הכסף וכלשון הפוסקים: "שהוא כמציל מידם", אך אין להשתמש בו לצרכי מצוה, ואם ניתן יש לפעול להחזיר אותו לעשוקים שמהם הוא נלקח.