קול דמי אחיך

קול דמי אחיך

1500 שבתות, יושב אח שלנו בבית הסוהר ומצבו הבריאותי קשה ודוקא במדינה הנחשבת ידידותית לנו

הרב יצחק גרינבלט | סיון תשע"ג

במשך שנים גדלנו על סיפורים רבים על גדולי ישראל שמסרו את נפשם כדי לפדות יהודים שנשבו על ידי הגויים. אותם גדולים כיתתו רגליהם כדי לאסוף פרוטה לפרוטה, קבלו על עצמם בושות וצער רב, אך ראו בדבר זה משימה גדולה שראוי למענה להקריב המון.

 

דומה היה שדברים אלו הם נחלת העבר. אותם הפריצים שהילכו אימה על יהודים חסרי יכולת הגנה נדמה היה שעברו מן העולם, וכיום המצב השתנה, אך 100060 ימים יושב אח שלנו בבית הסוהר ומצבו הבריאותי קשה ודוקא במדינה הנחשבת ידידותית לנו, אנו נחזור לאותם הדברים שעבר עם ישראל בעבר.

 

בחומש במדבר מסופר על הכנעני שמצליח לשבות שבי מעם ישראל, על פי רש"י מדובר רק בשפחה אחת, וכתגובה למצב - עם ישראל עובר תהליך גדול, של נדרים ועוד כדי לתקן את מה שהיה.

 

אחת מהמצוות הגדולות והחשובות היא מצוות פדיון שבויים.  וכך כתב הרמב"ם: "פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותן, ואין לך מצוה גדולה כפדיון שבויים. שהשבוי הרי הוא בכלל הרעבים והצמאים והערומים, ועומד בסכנת נפשות, והמעלים עיניו מפדיונו - הרי זה עובר על: לא תאמץ את לבבך, ולא תקפוץ את ידך, ועל לא תעמוד על דם רעך, ועל לא ירדנו בפרך לעיניך, ובטל מצות: פתח תפתח את ידך לו, ומצות וחי אחיך עמך, ואהבת לרעך כמוך, והצל  לקוחים למוות והרבה דברים כאלו, ואין לך מצוה רבה כפדיון שבויים".

 

אמנם, הגמרא במסכת גיטין לימדה אותנו שלא בכל מקרה עוסקים בפדיון השבויים, שפעמים שהמחיר שעם ישראל נדרש לשלם גבוהה מאוד, וכבר קבעו חכמים ש"אין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם", אך כבר כתב על כך הגאון הרב ישראלי זצ"ל, שכל דין זה קיים בשבי רגיל של אדם, אך אם חייל נשבה, ודאי שצריך לפדותו יתר מכדי דמיו, שכן הואיל ויצא בשליחות עם ישראל, עם ישראל כולו ערבים לו, וכולם צריכים לפדותו אף יתר מכדי דמיו, כפי שנפסק להלכה שהבעל צריך לפדות את אשתו מהשבי, גם אם מדובר ביתר מכדי דמיה.

 

וכך פרסם בזמנו הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל, בעניינו של אחינו יהונתן פולארד: " מצווה רבה וחובה גדולה על כל עם ישראל באשר הוא נמצא ,לעזור ולסייע בכל כוחם ומאודם,לעשות ולפעול להוציא ולשחרר, את ה"ה יהונתן פולארד הי"ו שמסר עצמו לטובת הצלת כלל עם ישראל... יהונתן פולארד הי"ו לא רק סיכן את חייו למען עם ישראל , אלא הוא גם עבר שבעה מדורי גיהינום במשך 28 שנה בכלא האמריקני למען עם ישראל...

ומצוות פדיון שבויים חלה עליו, והיינו שזה חל על כלל עם ישראל בארץ ובגולה לפעול בכל הדרכים  ולהשפיע על מי שבידו להוציאו מבית כלא לחופשי..."

 

אל קריאה זו לשחררו מהכלא האמריקאי הצטרפו גדולי הרבנים כגון הגאון הרב חיים קנייבסקי שליט"א, הגאון הרב שטיינמן שליט"א, הגאון הרב עובדיה יוסף שליט"א ועוד, בכרוז שפרסמו בחשון השנה. וכן הגאון הרב עמר שליט"א, הגאון הרב דוב ליאור שליט"א ועוד.

 

מלבד הקריאה הגדולה לארה"ב לשחררו, חשוב לעשות דברים נוספים.

כל אחד מאיתנו חשוב שיתפלל לרפואתו ולשחרורו, ואף פורסמה תפילה שחיבר הגר"מ אליהו שליט"א במיוחד לכך, ינסה לעודד עיסוק בנושא, להפעיל לחץ על ממשלת ישראל לפעול בנושא, לנסות לחזקו במכתבים ועוד.

 

כולנו ניטול חלק במאמצים לשחררו, ובעזרת ה' נזכה לראותו שוב בציון במהרה בימנו אמן.