תערובת חמץ לבהמות בפסח

תערובת חמץ לבהמות בפסח

האם ניתן לשים בתערובת המיועדת לבהמות לשם תוצרת חלב לפסח, ובפסח - את זבל העופות שהינו תערובת חמץ?

הרב שאול ישראלי זצ"ל | התורה והארץ ג'

 

 לכ' הרב יחזקאל דאום 

הרב האחראי לכשרות "תנובה"

תל-אביב

שו"ב.

באישור מכתבך מיום ו' שבט דנא.

לדעתי אין לשים בתערובת המיועדת לבהמות לשם תוצרת חלב לפסח, ובפסח - את זבל העופות שהכנתו מבוארת בנספח למכתבך הנ"ל, וזה נימוקי:

יש בזבל הזה תערובת של חמץ של סובין שאריות חטה ושעורה, וכן משרה בזבל הלולים מהתערובת של אוכל העופות עצמם שיש בהם תערובת חמץ.

הסברא שע"י התסיסה הכל נהפך לזבל, אינו ברור; שכן התסיסה יתכן שרק עוזרת להחמצה אבל לא להפוך את הכל לזבל. (איני בקי בדבר. והרי גם יי"ש נוצר ע"י תסיסה של גרעינים המחמיצים, וזה נחשב לחמץ גמור).

העובדה שזה בכמויות קטנות, גם אילו יהא זה פחות מששים, כדין ביטול מין בשאינו מינו הרי בפסח נקטינן שזה חוזר וניעור ביבש ביבש (שו"ע או"ח סי' תמז סעי' ד).

מה שנעשה (בתהליך הכבישה) בזמן קצר, אינו ערובה שאין שם זמן להחמיץ. שכן במקום חם גם בזמן קצר ביותר ניתן להחמיץ (שו"ע סי' תנט סעי' א; סי' תסב סעי' א), וכן יתכן שגם אח"כ בתוך התערובת נשארת הרטיבות שעוזרת לחימוץ - אין להאכיל בהמה מאכלות אסורות (יו"ד סי' ס סעי' א בהג"ה, ושם בש"ך ס"ק ה ובאה"ט ס"ק ג).

בכלל יש להעיר, מכיון שהנכם מפרסמים שזה כשר למהדרין מן המהדרין, ודאי שיש להזהר מלהכניס דבר שיש בו חשש איסור גם לפי המחמירים. וד"ל.

בברכת התורה והארץ

ש. ישראלי, הרב עזריאל אריאל