ענני כבוד במדבר, סוכות ממש בארץ ישראל

ענני כבוד במדבר, סוכות ממש בארץ ישראל

"...למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני ה' אלקיכם"

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ | תשס"ו

 

"בסכת תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסכת. למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני ה' אלקיכם" (ויקרא כג, מב- מג). הרב יואל סירקש (בבית חדש על הטור או"ח סימן תרכה) כותב: "אם לא ידע כוונת המצוה כפשטה, לא קיים המצוה כתיקונה".

מה יש לדעת על מצות סוכה ולכוין בעת הישיבה בה? הרשב"ם (שם) מסביר שהתורה ציותה לבנות סוכות בזמן אסיף התבואה בארץ ישראל, שנאמר: "חג הסוכות תעשה לך באוספך מגרנך ומיקבך" (דברים טז, יג), "באוספך את תבואת הארץ" (ויקרא כג, לט). הישיבה בסוכה נועדה להזכיר לנו, שהקב"ה הושיב אותנו בסוכות במדבר במשך ארבעים שנה ללא יישוב וללא נחלה, ועתה יש להודות לקב"ה שנתן לנו בתים מלאים כל טוב, ושלא מכוחנו ועוצם ידנו יש לנו את הכח הזה. "ולכך יוצאים מבתים מלאים כל טוב בזמן אסיפה ויושבין בסוכות לזכרון שלא היה להם נחלה במדבר ולא בתים לשבת. ומפני הטעם הזה קבע ה' את חג הסוכות בזמן אסיפת גורן ויקב, לבלתי רום לבבם על בתיהם מלאים כל טוב פן יאמרו ידינו עשו לנו את החיל הזה".

באילו סוכות הושיב הקב"ה את עם ישראל במדבר? ר' אליעזר סובר ענני כבוד היו, ורבי עקיבא אומר סוכות ממש עשו להם (סוכה יא ע"ב). הרב אלעזר מגרמיזא, (ספר הרוקח סי' ריט), כותב שכל עוד שהיו במדבר, עד כיבוש וחלוקת הארץ, היו תחת ענני הכבוד. אך "כשצרו על ארץ האמורי של סיחון ועוג ועל כרכים שבארץ כנען אז ישבו ישראל בסוכות. ...וזהו "כי בסוכות הושבתי את בני ישראל", כשצרים את האומות. וכל זמן שלא כבשו וחלקו קורא יציאת מצרים. ...והיא שנת הארבעים. שלא יחשבו מאבותינו אברהם יצחק ויעקב אנחנו יושבים בארץ, אלא ידעו שיצאו ממצרים, וכשצרים על הערים של מלכים ישבו בסוכות, עד שכבשום כדי שיקיימו מצוות התלויות בארץ". הישיבה בסוכה היא מרכיב מהותי בישוב הארץ ובכבושה. בסוכות ישבו כובשי הארץ, ומטרת הישיבה בסוכות נועדה להזכיר שנלחמנו על הארץ, ולא קבלנו אותה רק בירושה מהאבות. הכיבוש הוא זה שחייב אותנו  במצוות התלויות בארץ. הסוכות הם ביטוי לבנין קבוע בארץ ישראל, ועם ישראל החל לקיימה רק עם הגיעו לארץ בשנות כיבוש והחלוקה.

הרב המבי"ט (בית אלקים, שער היסודות פרק לז), כותב שזו היתה כונת התורה "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים" (ויקרא כג, מג), כי לא נצטוו זו מיד, כי אם לדורות הבאים אחרי דור המדבר". במדבר ישבו בענני כבוד, ונצטוינו לשבת אח"כ  בסוכות ממש. הסוכות הממשיות הם הסוכות הארץ ישראליות, והם הם ענני הכבוד. הם "צילא דמהמנותא".

השם משמואל (מועדים- סוכות, עמ' קנג), כותב שההנהגה הנסית במדבר היתה לצורך שעה בלבד כדי שעם ישראל יתחזק בתורה ובאמונה טהורה, כדי שיוכלו לבא לארץ ולנהוג בהנהגה טבעית, שהרי בארץ ישראל חורשים וזורעים ומקיימים מצוות התלויות בארץ, וכך מתבררים כל חלקי הקדושה המפוזרים בגשמיות ובצורה חומרית בארץ. כל זה עד התכלית העתידית שאז גם החומר יתקדש וכל ההנהגה תהיה למעלה מהטבע, שהרי לעתיד לבא "עתידה ארץ ישראל להוציא גלוסקאות וכלי מילת" (שבת ל ע"ב).