ענני הכבוד בזכות אהרון הכהן

ענני הכבוד בזכות אהרון הכהן

ענני הכבוד הם אור מקיף מאחר ומעלת הכהן היא בבגדי הכהונה שהוא לובש שהם לכבוד ולתפארת, ועל כן הם כנגד אהרן הכהן

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ | תשס"ו

בגמ' (סוכה יא ע"ב) נאמר: 

כי בסוכות הושבתי את בני ישראל - ענני כבוד היו, דברי רבי אליעזר. רבי עקיבא אומר סוכות ממש עשו להם.

סוכות - ענני הכבוד היו בזכות אהרון הכהן. כך נאמר בגמ' (תענית ט ע"א): 

רבי יוסי ברבי יהודה אומר: שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל, אלו הן: משה, ואהרן, ומרים. ושלש מתנות טובות ניתנו על ידם, ואלו הן: באר, וענן, ומן. באר - בזכות מרים, עמוד ענן - בזכות אהרן, מן - בזכות משה. מתה מרים - נסתלק הבאר... מת אהרן- נסתלקו ענני כבוד, שנאמר: "וישמע הכנעני מלך ערד" (במדבר כא, א), מה שמועה שמע? שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד, וכסבור ניתנה לו רשות להלחם בישראל. והיינו דכתיב: "ויראו כל העדה כי גוע אהרן" (במדבר כ, כט). אמר רבי אבהו: אל תקרי ויראו אלא וייראו.

ענני הכבוד הם ענני הקדושה, החסד האלוקי השופע, שהקיפו את עם ישראל בזמן הליכתם במדבר. הרב צדוק הכהן מלובלין (ליקוטי אמרים מח ע"ב) כותב שענני הכבוד הם אור מקיף מאחר ומעלת הכהן היא בבגדי הכהונה שהוא לובש שהם לכבוד ולתפארת, ועל כן הם כנגד אהרן הכהן.

אהרון הכהן הוא מידת החסד, ועל כן כשנסתלק הוא, הסתלקו ענני הכבוד עימו. כשעם ישראל היו תחת ענני הכבוד הם היו תחת אור מקיף, והם היו מוגנים גם מבחינה פיזית. ענני הכבוד הגנו על ישראל גם מהאויבים "היו מצרים זורקים חצים ואבני בליסטראות, והענן מקבלם" (רש"י שמות יט,ד). כשהסתלקו ענני הכבוד, רצה מלך ערד- עמלק (תנחומא, חקת פרשה יח) להלחם בישראל, מאחר ועמלק הוא הניגוד הגמור ההופכי לקדושת ישראל בעולם. לעתיד לבא גם מלחמת גוג ומגוג שעניינם כעין עמלק, יבוא קיצם בחג הסוכות (שם משמואל, מועדים- סוכות עמ' קפז).