אובמה, מלך?

אובמה, מלך?

בגמרא בברכות כתוב שמי שרואה מלך ממלכי אומות העולם צריך לברך "שנתן מכבודו לבשר ודם, השאלה הייתה האם דין זה חל על נשיא ארה"ב, ומי שרואה אותו צריך לברך?

|

בגמרא בברכות (נח, א) כתוב שמי שרואה מלך ממלכי אומות העולם צריך לברך "שנתן מכבודו לבשר ודם", וכן נפסק ברמב"ם  (הלכות ברכות י,יא) ובשו"ע  (או"ח רכד, ח).

השאלה הייתה האם דין זה חל על נשיא ארה"ב, ומי שרואה אותו צריך לברך?

 

כשנשאל הרב עובדיה על העניין, השיב: "יש בידו להכריז מלחמה על מדינה אויבת וכמו כן נתונה בידיו רשות החנינה למי שנידון למוות" לאחר מכן הוסיף הרב שיש לברך רק כאשר רואים אותו בעיניים, אפילו מרחוק.

 

לעומתו הרב אבינר בתשובתו הארוכה לדברים, הביא ארבעה פרמטרים שעל פיהם הגדירו גדולי ישראל האם אדם הוא מלך שצריך לברך עליו:

התנאי הראשון הוא היותו מלך כל יכול, שלא תלוי בגורמים אחרים במדינתו. נשיא ארה"ב תלוי גם בקונגרס.

התנאי השני הוא יכולת להמית ולהחיות במשפט. לנשיא ארה"ב אין סמכות חוקית לגזור מוות אולם יש באפשרותו לתת חנינה במקרה שגזר דין כזה ניתן.

התנאים השלישי והרביעי הם שהמלך יהיה לבוש בגדי מלכות ומלווה בפמליה שלו. אובמה לבוש בחליפה כאדם מכובד, אך רגיל. והפמליה שאתה הגיע לארץ נועדה לצרכי ביטחון ולא לצרכי כבוד.

 

בהמשך התשובה הוסיף הרב דוגמאות מגדולי ישראל שהנושא הובא בפניהם: "לכן פסק הגרי"י קניבסקי, הסטייפלר, לא לברך על ראיית נשיא ארה"ב ולא על סאדאת (ארחות רבנו ח"א עמ' צג-צד). כשנשיא צרפת ביקר בארץ, הגרי"י קניבסקי אמר לא לברך עליו, כי מלך היינו קביעות, ולא במי שהוא רק לזמן (מעשה איש ח"ה עמ' קעז אות ח). וכן פסק האדמו"ר מסטמאר שלא לברך על נשיא ארה"ב כי אינו מלך (עדות ביוסף שם). וכן הגרי"ש אלישיב, כאשר הגיע לארץ ישראל נשיא ארה"ב, אמר שבגלל שאין לו סמכות להוציא להורג, אין לברך עליו (אשרי האיש ח"א עמ' רנג). וכן פסק הג"ר משה שטרנבוך בשו"ת 'תשובות והנהגות' (שם) שאין לברך על ראיית נשיא דרום אפריקה.