זיהוי הצמחים

חזור למפתח הערכים

בוטנה

בוטנה

אלת הבוטנה

בּוּטְנָה

את הבּוּטְנָה הרמב"ם מזהה: "פרי אלפסתק (فستق), ובריבוי בָטְנִים".[1] הכוונה לעץ שנקרא בימינו "אלת הבטנה" או "אלה אמִתית" (Pistacia vera), ופריו מכונה בלשון העממית "פסתוק חלבי". זהו עץ תרבות שגדל בעבר בחבל ההררי שבארץ ישראל ובסוריה .[2] קליפת הגלעין הקשה נסדקת לשתי קשוות, ובתוך הגלעין הזרע הנאכל, שמכוסה בקליפה קרומית.[3][1].פהמ"ש שביעית ז, ה. הרמב"ם מנקד שם גם בֻּוטְנָה.

[2].ראו עמר, גידולי ארץ, עמ' 219-218. ייתכן שיש להבחין בין ה"בטנים" שבתורה (בראשית מג, יא) ובין הבטנה שנזכרת במשנה, ראו: עמר, מקרא, עמ' 85-84.

[3].הלכות מעשר ב, ה. והוא מזכיר בפהמ"ש בבא קמא ב, ב: "פרי קלוף של הבטנים".